Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Architektonická účast českých umělců na světových výstavách v letech 1900 - 1940.
Thesis title in Czech: Architektonická účast českých umělců na světových výstavách v letech 1900 - 1940.
Thesis title in English: The architectural participation of Czech artists at world axpositions in the years 1900 - 1940.
Key words: Světové výstavy, pavilon, československá architektura 1. pol. 20. století, čs. státní zahraniční reprezentace, Alfons Mucha, Jan Kotěra, Richard Klenka, Josef Gočár, Pavel Janák, Kamil, Roškot, Ladislav Machoň, Antonín Heythum, Jaromír Krejcar
English key words: The World Exhibitions, pavilion, Czechoslovakian architecture of the 1st half of the 20th century, Czechoslovakian national foreign representation, Alfons Mucha, Jan Kotěra, Richard Klenka, Josef Gočár, Pavel Janák, Kamil, Roškot, Ladislav Machoň, Antonín Heythum, Jaromír Krejcar
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Art History (21-UDU)
Supervisor: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.04.2013
Date of assignment: 29.04.2013
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 09.09.2015
Date and time of defence: 14.09.2015 09:00
Date of electronic submission:10.08.2015
Date of proceeded defence: 14.09.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato diplomová práce se zabývá architekturou československých pavilonů na světových výstavách v první polovině 20. století. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována účasti českých umělců na světových výstavách před vznikem samostatného Československa. Další dvě kapitoly se zabývají československou reprezentací na světových výstavách ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Práce se blíže zabývá přípravami, řešením základních otázek, výběrem architektů a požadavky, které na ně byly kladeny. V závěru se práce snaží nastínit vývoj naší účasti na světových výstavách v daném období a její směřování ke slavné EXPO 58.
References
· ADLEROVÁ/HORNEKOVÁ/JANÁKOVÁ/KOENIGSMARKOVÁ/KRAJČI/MLČOCH/PETROVÁ/ŠTEMBERA/UCHALOVÁ 1998 — Alena ADLEROVÁ/Jana HORNEKOVÁ/Iva JANÁKOVÁ/ Helena KOENIGSMARKOVÁ/ Petr KRAJČI/Jan MLČOCH/Sylva PETROVÁ/Petr ŠTEMBERA/Eva UCHALOVÁ : České Art deco 1918-1938 (kat. výst.). Praha 1998
· ALLWOOD 1977 — John ALLWOOD: The Great Exhibitions. London 1977
· AMALDI/CURULLA 2005 — Paolo AMALDI/ Annelle CURULLA: Chairs, Posture, and Points of View: For an Exact Restitution of the Barcelona Pavilion. In: Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism, roč. 2, č. 2, 2005, 16-23
· ARWAS 1980 — Victor ARWAS: Art deco. London 1980
· BASCOU 1980 — Marc BASCOU (ed.): Alfons Mucha 1860-1939 (kat. výst.). Darmstadt 1980
· BENEŠOVÁ 1959 — Marie BENEŠOVÁ: Pavel Janák. Praha 1959
· BENŠ 1925 — Adolf BENŠ: Mezinárodní výstava dekorativního a průmyslového moderního umění v Paříži 1925. In: Stavitel VI, č. 8-9, 1925, 109-118
· BENŠ 1971 — Adolf BENŠ: Výstava díla Josefa Gočára. In: Architektura ČSR XXX, 1971, 278
· BLODGETT 1985 — Geoffrey BLODGETT: Cass Gilbert, Architect: Conservative at Bay. In: The Journal of Amercian History, roč. 72, č. 3, 1985, 615-636
· Bude účast Československa na mezinárodní výstavě v Paříži 1937 ostudou?. In: Volné směry roč. XXXII, 1935-1936, 306
· CAMERON 2012 — Marcy CAMERON: The Dual Representation of the Czechoslovakian Pavilion at the 1933 Chicago World´s Fair (diplomová práce na Faculty of the Department of Architectural History of the School of Architecture, The University of Virginia). Virginia 2012
· ČERNÝ/ŠLAPETA 1977 — František M. ČERNÝ/Vladimír ŠLAPETA: Kamil Roškot (1886-1945), architektonické dílo. Praha 1977
· DAWN 1995 — Ades DAWN: Paris 1937: Art and the Power of Nations. In: Ades DAWN (ed.): Art and Power, Europe under the dictators 1930-45 (kat. výst.). London 1995, 58-62
· DVOŘÁK 1925-1926 — Vilém DVOŘÁK: Architektura a mezinárodní výstava dekorativních a průmyslových umění v Paříži 1925. In: Styl VI, 1925-26, 75-92
· FINDLING 1994 — John E. FINDLING: Chicago´s Great World´s Fairs. Manchester 1994
· FORESTIER 1900 — E. FORESTIER: Světová výstava v Paříži. In: Zlatá Praha, roč. 17, č. 26, 1900, 309-310
· FRAMPTON 2004 — Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura, Kritické dějiny. Praha 2004
· FRIČ 1995 — Josef FRIČ: Jak se kluk-dědeček flákal po Francii. Praha 1995
· FUCHS/SUTNAR 1937 — Bohuslav FUCHS/Ladislav SUTNAR: Průvodní zpráva k návrhu B. Fuchse a L. Sutnara. In: Stavba XIII, č. 11, 1937, 182-183
· GEPPERT 2010 — Alexander C. T. GEPPERT: Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe. New York 2010
· GLANCEY 2004 — Jonathan GLANCEY: Moderní architektura. Praha 2004
· GOČÁR/HEYTHUM 1937— Josef GOČÁR/ Antonín HEYTHUM: Průvodní zpráva k soutěžnímu návrhu J. Gočára a A. Heythuma československý státní pavilon v Paříži 1937. In: Stavba XIII, č. 11, 1937, 178-181
· GÖSSEL/ LEUTHÄUSEROVÁ 2006 — Petr GÖSSEL/Gabriele LEUTHÄUSEROVÁ: Architektura 20. Století. Praha 2006
· HALADA 2000 — Jaroslav HALADA: České pavilony a světové výstavy. In: Architekt, 9/2000, 59-66
· HALADA/HLAVAČKA 2000 — Jaroslav HALADA/Milan HLAVAČKA: Světové výstavy: Od Londýna 1851 po Hannover 2000. Praha 2000
· HANSON/WOOLER 2008 — Kristian HANSON/Mary WOOLEVER: "Greater, Better, More Glorious": Documenting the Century of Progress Exposition. In: Art Institute of Chicago Museum Studies, roč. 34, č. 2, 2008, 81-83, 96
· HEYTHUM 1936-1937 — Antonín HEYTHUM: Čsl. státní pavilon na Světové výstavě v Bruselu. In: Stavba XIII, 1936-1937, 13-15
· HEYTHUM 1934-1935 — Antonín HEYTHUM: Československý pavilon na světové mezinárodní výstavě v Bruselu 1935. In: Stavba XII, 1934-1935, 106-108
· HEYTHUM 1935 — Antonín HEYTHUM: À l´exposition universelle de Bruxelles le pavillon de l´Etat Tchécoslovaque en 1935. In: Participation officielle de la Tchecoslovaquie a l´exposition internationale et universelle de Bruxelles 1935. Praha 1935, 7-9
· HLAVÁČEK 1898 — Karel HLAVÁČEK: Alfons Mucha. In: Moderní revue VII, 1898, 114-116
· HLAVAČKA/ ORLÍKOVÁ/ ŠTEMBERA 2002 — Milan HLAVAČKA/Jana ORLÍKOVÁ/Petr ŠTEMBERA: Alfons Mucha - Paříž 1900: Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě (kat. výst.). Praha 2002
· HNÍDKOVÁ 2009 — Vendula HNÍDKOVÁ: Rondokubismus versus národní styl. In: Umění LVII, č. 1, 2009, 74-84
· HOROVÁ 1995 — Anděla HOROVÁ (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995
· HORSKÁ 1992 — Pavla HORSKÁ: Praha - 1900 - Paříž, Praha 1992
· JACKSON 2008 — Anna JACKSON: EXPO, International Expositions 1851-2010. London 2008
· JANSOVÁ 1938 — Marie JANSOVÁ: Pařížský pavilon mimo diskuzi. In: Architekt SIA XXXVII, 1938, 45-47
· JUNG 1900 — Hugo JUNG: Naše cesta do Paříže. Praha 1900
· KOŽELKA 1937-1938 — Karel KOŽELKA: Československý pavilon na světové výstavě v Paříži. In: Stavitel XVI, 1937-1938, 65-67
· KREJCAR 1937-1938 — Jaromír KREJCAR: Čsl. státní pavilon v Paříži 1937, Na mezinárodní výstavě umění a techniky v moderním životě. In: Stavitel XVI, 1937-1938, 68-77
· KREJCAR/KEJŘ/SUTNAR/SOUMAR 1937— Jaromír KREJCAR/Zdeněk KEJŘ/Ladislav SUTNAR/Bohuslav SOUMAR: Průvodní zpráva k projektu arch. Jaromíra Krejcara a spolupracovníků (arch. Z. Kejře, prof. L. Sutnara, B. Soumara). In: Stavba XIII, č. 11, 1937, 175-178
· KRCH 1937 — Vojtěch KRCH: Československý pavilon v Paříži. In: Architekt SIA XXVI, 1937, 140-143
· KRÜTZNEROVÁ 1936-1937 — M. KRÜTZNEROVÁ: Bruselská výstava. In: Stavba XIII, 1936-1937, 48-50
· KŘÍŽ 1936a — Josef KŘÍŽ: Československý pavilon v Paříži 1937. In: Architekt SIA XXXV, 1936, 190-191
· KŘÍŽ 1936b — Josef KŘÍŽ: Soutěž na čsl. pavilon v Paříži 1937. In: Architekt SIA XXXV, 1936, 156-164
· LEMOIN 2008 — Bertrand LEMOIN: Paris 1925, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels. In: Isabelle CHALET-BAILHACHE: Paris et ses expositions universelles, architecture 1855-1937. Paříž 2008
· LUKEŠ 1987 — Zdeněk LUKEŠ: Nad dopisy Bedřicha Feuersteina Josefu Havlíčkovi. In: Umění XXXV, č. 2, 1987, 104-127
· LUKEŠ 2001 — Zdeněk LUKEŠ: Raná tvorba, 1898-1905. In: Vladimír ŠLAPETA (ed.): Jan Kotěra 1871-1923. Zakladatel moderní české architektury (kat. výst.). Praha 2001, 95-140
· LUKEŠ/ PANOCH 2010 — Zdeněk LUKEŠ/Pavel PANOCH: Architektonické dílo Josefa Gočára, In: Josef Gočár, Zdeněk LUKEŠ (ed.). Praha 2010, 16-251
· MÁDL 1901 — Karel Boromejský MÁDL: Výstava c. k. uměleckoprůmyslové školy pražské na světové výstavě v Paříži roku 1900. In: Volné směry V, 1901, 73-83
· MACHOŇ/BENDA 1937 — Ladislav MACHOŇ/Jaroslav BENDA: Návrh československého pavilonu v Paříži. In: Stavba XIII, č. 11, 1937, 183-185
· MALLGRAVE 2005 — Harry Francis MALLGRAVE: Modern architectural Theory, A Historical Survey, 1673-1968. Cambridge 2005
· MANDELL 1967 — Richard D. MANDELL: Paris 1900. The Great World´s Fair. Toronto 1967
· MEYER 2006 — Jonathan MEYER: Great Exhibitions, London - New York - Paris - Philadelphia, 1851-1900. Woodbridge, Suffolk 2006
· New York public Library, New York World's Fair (1939-1940). In:http://exhibitions.nypl.org/biblion/worldsfair/image/4c1
· NORTON 1965 — Paul F. NORTON: World´s Fairs in the 1930s. In: Journal of the Society of Architectural Historians, roč. 24, č. 1, 1965, 27-30
· NOVÝ/ŠETLÍK 1962 — Otakar NOVÝ/Jiří ŠETLÍK: Cubr - Hrubý – Pokorný. Praha 1962
· ORLÍKOVÁ 2002 — Jana ORLÍKOVÁ: Alfons Mucha na Světové výstavě 1900 v Paříži. In: HLAVAČKA/ORLÍKOVÁ/ŠTEMBERA 2002, 35-74
· Participation officielle de la Tchecoslovaquie a l´exposition internationale et universelle de Bruxelles 1935, Praha 1935
· PAVLÍKOVÁ 2012 — Veronika PAVLÍKOVÁ: Architektura československých pavilonů na světových výstavách EXPO 58, EXPO 67 a EXPO 70 (bakalářská práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 2012
· Pražský interieur na pařížské výstavě. In: Zlatá Praha, roč. 17, č. 26, 1900, 251
· Průvodní zpráva k projektu arch. Jaromíra Krejcara a spolupracovníků (arch. Z. Kejře, prof. L. Sutnara, B. Soumara). In: Stavba XIII, č. 11, 1937, 175-177
· RYDELL 1993 — Robert W. RYDELL: World of Fairs, The Centrury-of-Progress Expositions. Chicago 1993
· SOKOL 1971 — Jan SOKOL: Výstava díla Josefa Gočára. In: Architektura ČSR XXX, 1971, 278-280
· SUTCLIFFE 1993 — Anthony SUTCLIFFE: Paris: An architectural History. New Haven and London 1993
· ŠIMEK 2010 — Quido ŠIMEK: Cestopisy. Litomyšl 2010
· ŠLAPETA 2014 — Vladimír ŠLAPETA: Adolf Benš (1894-1982), architektonické dílo. Praha 2014
· ŠVÁCHA 1995 — Rostislav ŠVÁCHA: Život a dílo architekta Jaromíra Krejcara. In: Klaus SPECHTENHAUSER (ed.): Jaromír Krejcar (1895-1949) (kat. výst.). Praha 1995, 29-162
· TOMEŠ 1999 — Josef TOMEŠ (ed.):Český biografický slovník XX. století: I. díl : A–J. Praha 1999
· VOŠAHLÍKOVÁ 2008 — Pavla VOŠAHLÍKOVÁ (ed.): Biografický slovník českých zemí: 10. sešit: Č–Čerma. Praha 2008
· WITTLICH 1982 — Petr WITTLICH: Česká secese. Praha 1982
· WITTLICH 2010 — Petr WITTLICH: Horizonty umění. Praha 2010
· ZANE 1983 — Sharon ZANE: Mies´s van der Rohe´s "Barcelona Pavilion" to be reconstructed. In: MoMa, č. 27, 1983, 2-4
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html