Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Česká prezidentská kampaň 2012/2013: Užití politického marketingu s ohledem na strategické účinky volebního systému a psychologii voličů
Thesis title in Czech: Česká prezidentská kampaň 2012/2013: Užití politického marketingu s ohledem na strategické účinky volebního systému a psychologii voličů
Thesis title in English: Czech presidential campaign 2012/2013: The Use of Political Marketing in the Reflection of Strategic Effects of Electoral System and Voters Psychology
Key words: politický marketing, volební kampaň, přímá volba prezidenta, účinky volebních systémů, voličské chování
English key words: Political Marketing, Election Campaign, Direct Election of the President, Effects of the Electoral Systems, Electoral Behaviour
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.04.2013
Date of assignment: 24.04.2013
Date and time of defence: 23.06.2014 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 23.06.2014
Opponents: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Metodicky se bude práce opírat o studium dokumentů, které byly součástí volební kampaně (tiskové zprávy, volební programy a propagační materiály kandidátů). Stejně tak bude k zpracování tématu využito rešerše relevantních mediálních obsahů (zpravodajská sdělení a komentáře), analýzy mediálních vystoupení kandidátů (rozhovory, účast v televizních debatách) a interpretace dat z dostupných výzkumů veřejného mínění a výzkumných šetření voličských preferencí.

Předpokládaná osnova práce:

Teoreticko-metodologická část
Úvod
1. Politická komunikace a volební kampaně
2. Koncept politického marketingu
3. Princip a nástroje politického marketingu
4. Geneze marketingově řízených volebních kampaní v ČR
5. Kompetence prezidenta ČR a percepce jeho úřadu veřejností
6. Přímá volba prezidenta

Analytická část
Události volební kampaně před 1. kolem volby
Analýza kampaně
Události volební kampaně před 2. kolem volby
Analýza kampaně
Závěr
References
BLUMLER, Jay – KAVANAGH, Dennis. The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication, 1999.

BRADOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. Brno: MPÚ, 2005.

BRADOVÁ, Eva. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum, 2007.

COX, Gary W. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World´s Electoral System. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů. Středoevropské politické studie, 2005.

CHYTILEK, Roman – EIBL, Otto – MATUŠKOVÁ, Anna. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.

JABLONSKI, Andrzej W. (ed.). Politický marketing: Úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006.

KOUDELKA. Zdeněk. Prezident republiky. Praha : Leges, 2011.

LOUW, Eric. The Media and Political Process. Londýn: Sage, 2008.

MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010.

O'SHAUGHNESSY, Nicholas J. – HENNEBERG, Stephan C. The Idea of Political Marketing. Westport, Conn.: Praeger, 2002

Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat volební strategií vybraných prezidentských kandidátů – M. Zemana a K. Schwarzenberga (tj. vítěze voleb a účastníka 2. kola), J. Fischera a J. Dientsbiera (dvojice prvních nepostupujících do 2. kola) – se zvláštním zaměřením na eventuální přítomnost marketingově řízené komunikace. Cílem zkoumání je identifikace konkrétních prvků politického marketingu a rozbor modalit jejich aplikace v kontextu politické persvaze. Rovněž je snahou práce ozřejmit, zda kandidáti a jejich volební týmy inkorporují do zvolené strategie vlastnosti a účinky volebního systému, potažmo jestli a jakým způsobem v kampani pracují se všeobecně sdílenými představami o hlavě státu, tzn. zdali je v konceptu sebeprezentace kandidátů nějak nakládáno s tradičním, kulturně determinovaným vnímáním prezidentského úřadu.

Preliminary scope of work in English
The Diploma thesis will deal with the campaign strategies of selected presidential candidates – M. Zeman and K. Schwarzenberg (the winner of the election and the participant of the second round), J. Fischer and J. Dientsbier (the third and the fourth of the election) – with special focus on the eventual presence of the marketing style of communication. The aim of research is to identify the specific elements of political marketing and to analyse the modalities of its application in the context of political persuasion. The Diploma thesis will also makes an effort to clarify if the candidates and their election teams incorporate into the chosen strategy the characteristics and the effects of electoral system or if and how the campaign works with the widely shared images of the head of state, whether it treats the traditional, culture determined perception of presidency.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html