Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Kdo a proč odchází z vědy? Vývoj profesní identity začínajících vědců a vědkyň a jeho oborová a genderová specifika
Thesis title in Czech: Kdo a proč odchází z vědy? Vývoj profesní identity začínajících vědců a vědkyň a jeho oborová a genderová specifika
Thesis title in English: Who leaves academia and why? Professional identity development of early career researchers and its field and gender specific
Key words: akademické prostředí, odchody z vědy, profesní/akademické identity, začínající vědci a vědkyně, oblast sociálních a humanitních věd, oblast přírodních a technických věd, gender
English key words: academia; attrition; professional/academic identity; early-career researchers; social sciences and humanities (SSH); science, technology, engineering, and mathematics (STEM), gender.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.03.2013
Date of assignment: 11.03.2013
Date and time of defence: 19.06.2020 11:00
Venue of defence: Sociologický ústav AVČR
Date of electronic submission:16.02.2020
Date of proceeded defence: 19.06.2020
Reviewers: Filip Vostal, D.Phil.
  Mgr. Karel Šima, Ph.D.
 
 
References
ADAMO, S. A. Attrition of Women in the Biological Sciences: Workload, Motherhood, and Other Explanations Revisited. BioScience. 2013, 63 (1), 43–48.
ARVAJA, M. Tensions and striving for coherence in an academic’s professional identity work. Teaching in Higher Education, 2018, 23(3), 291-306.
BAGILHOLE, B. Challenging Equal Opportunities: Changing and Adapting Male Hegemony in Academia. British Journal of Sociology of Education. 2002, 23 (1), 13-323.
BAUDER, H. The Segmentation of Academic Labour: A Canadian Example. ACME: An International E-Journal for CriticalGeographies. 2006, 4, 2, s. 228-239.
BECHER, T., TROWLER, P. R. Academic tribes and territories: intellectual enquiry and the cultures of disciplines. Buckingham: Open University Press, 2001.
BRENNAN, J., PATEL, K. Student identities in mass higher education: identity and the academic profession. In: Amaral, A., Bleiklie, I., Musselin, C. From Governance to Identity: a Festschrift for Mary Henkel. Dortrecht: Springer Netherlands, 2008, s. 19–30.
CLEGG, S. Academic Identities Under Threat? British Educational Research Journal. 2008, 34 (3), 329–345.
DENZIN, N. K., LINCOLN, Y. S. Collecting and interpreting qualitative material. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
DVOŘÁČKOVÁ, J., PABIAN, P., SMITH, S., STÖCKELOVÁ, T., ŠIMA, K., VIRTOVÁ, T. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: SLON, 2014.
EICHLER, M. Feminist Methodology. Current Sociology. 1997, 45 (2), 9- 36.
FELT, U. (ed.) Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context. Praha: SOÚ AV ČR, 2009.
GORDON, G., & WHITCHURCH, C. Academic and professional identities in higher education: the challenges of a diversifying workforce. New York & London,Routledge, 2010.
HENKEL, M. Academic identities and policy change in higher education. London and Philadelphia: Jessica Kingsley, 2000.
CHARMAZ, K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage, 2006.
CHEN, S., MCALPINE, L., AMUNDSEN, C. Postdoctoral positions as preparation for desired careers: a narrative approach to understanding postdoctoral experience. Higher Education Research and Development. 2015, 34 (6), 1083-1096.
LINKOVÁ, M. Disciplining science: the impacts of shifting governmentality regimes on academic research in the natural sciences in the Czech Republic. Dizertační práce ISS FSV UK. 2014.
LUND, R. W. B. Doing the Ideal Academic - Gender, Excellence and Changing Academia. Aalto University publication series Doctoral Dissertations, 98/2015.
MCALPINE, L. Identity-Trajectories: Doctoral Journeys from Past to Present to Future. Australian Universities' Review. 2012, 54 (1), 38-46.
NKC – GENDER A VĚDA. Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2017. Praha: SOÚ AV ČR, 2019.
PIFER, M. J., BAKER V. L. Identity as a Theoretical Construct in Research about Academic Careers. In: Huisman , J.,Tight, M. Theory and Method in Higher Education Research (International Perspectives on Higher Education Research. Emerald Group Publishing Limited, 2013, s. 115 – 132.
PRESTON, A. E. Leaving Science: Occupational Exit from Scientific Careers. New York: Russel Sage Foundation, 2004.
SFARD, A, PRUSAK, A., Telling Identities: In Search of an Analytic Tool for Investigating Learning as a Culturally Shaped Activity. Educational Researcher. 2005, 34 (4), 14-22.
SHAPIN, S. The Scientific life: a moral history of late modern vocation. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008.
SMART, J. C. A Causal Model of Faculty Turnover Intentions. Research in Higher Education. 1990, 31 (5), 405-424.
STÖCKELOVÁ, T. Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí. In: Stöckelová, T. Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009, s. 133 – 152.
VOHLÍDALOVÁ, M. Academic mobility in the context of linked lives. Human Affairs. 2014, 24 (1), 89–102.
Preliminary scope of work
Tato dizertační práce chce přispět k porozumění současným proměnám vědeckého prostředí na základě zaměření na fenomén odchodů z vědy. Téma odchodů chce prozkoumat s pomocí perspektivy profesní/akademické identity. Vychází přitom z poznání, že akademické identity jsou nedílnou součástí proměn vědeckého prostředí, kterým tak umožňují lépe porozumět (Henkel 2000, Linková 2014, Lund 2015), a zároveň ovlivňují rozvoj akademických ambicí (McAlpine 2012), tudíž mohou pomoci identifikovat překážky rozvoje akademických drah. Práce si klade za cíl zjistit, jací lidé, s jakými profesními identitami, do vědy vstupují, a následně ji opouštějí, a z jakých důvodů, a na tomto základě identifikovat překážky rozvoje akademických identit a drah a formulovat doporučení pro jejich odstraňování. Zvláštní pozornost proto bude věnovat oborovým a genderovým aspektům vývoje profesních identit. Jednotlivé obory se totiž liší co do sociálních rysů organizace vědecké produkce (Becher a Trowler 2001) a lze tedy předpokládat, že budou vytvářet i odlišné podmínky pro rozvoj vědeckých identit a drah, které by měly být v podpůrných opatřeních reflektovány. Existenci těchto odlišností naznačuje i skutečnost, že ženy v oblasti sociálních a humanitních věd (SSH) a v oblasti přírodních a technických věd (STEM) opouštějí vědeckou dráhu nejčastěji v jiných kariérních fázích (NKC – gender a věda 2019: 22-24) a lze tedy předpokládat, že se potýkají s odlišnými překážkami rozvoje vědeckých drah. Svého cíle chce práce dosáhnout prostřednictvím kvalitativního výzkumu založeného na narativních rozhovorech s osobami, které v posledních deseti letech opustily vědeckou dráhu, a to v doktorské a postdoktorské fázi.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to contribute to our understanding of current changes to the academic environment through the focus on the phenomenon of attrition from academic profession. The topic of attrition will be explored from the perspective of professional/academic identity. It understands academic identities as an integral part of current changes to the academic environment, which in turn help to understand these changes (Henkel 2000, Linková 2014, Lund 2015) and at the same time influence the development of academic ambitions (McAlpine 2012). This makes academic identities usable for identifying obstacles to the development of academic paths. The thesis wishes to ascertain what kind of people, with what kind of professional identities enter and leave academic path and for what reasons, and on this basis to identify barriers to the development of academic identities and careers, and to formulate recommendations for policy measures aimed at tackling these barriers. Special attention will be paid to the influence of the research field and gender aspects on the development of professional identities. Particular fields and disciplines differ in relation to their social characteristics of organization of research production (Becher and Trowler 2001). Therefore, we can assume that particular fields create different conditions for the development of academic identities and paths which should be reflected in supportive measures. The existence of such differences is also indicated by the fact that in the fields of social sciences and humanities (SSH) and science, technology, engineering and mathematics (STEM) women leave academic paths most often at different career stages (NKC – gender a věda 2019: 22-24) and it can therefore be assumed that they face different obstacles to the development of their academic careers. The thesis plans to achieve its goal using qualitative research based on narrative interviews with people who left their academic path in the last ten years during doctoral and postdoctoral stage.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html