Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Family change and its impact on the health of children in the Czech Republic
Thesis title in Czech: Proměna reprodukčních vzorců a její dopad na zdraví dětí v ČR
Thesis title in English: Family change and its impact on the health of children in the Czech Republic
Key words: Zdraví, Rodina, Sociální nerovnosti, Mezigenerační reprodukce sociálního statusu
English key words: Health, Family, Social inequality, Intergenerational transmission of social status
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.03.2013
Date of assignment: 08.03.2013
Date and time of defence: 10.09.2013 00:00
Date of electronic submission:11.07.2013
Date of proceeded defence: 10.09.2013
Reviewers: Mgr. Tomáš Sobotka, Ph.D.
  Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.
 
 
Preliminary scope of work
Práce zkoumá, jak se v České republice mezi lety 1990 a 2010 proměnily vzorce rození dětí mimo manželství a jaký dopad měla tato změna na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání. V prvních dvou dekádách po pádu socialismu došlo k rozsáhlým společenským změnám. Zásadně se proměnilo také rodinné chování. Jednou z nejvýraznějších charakteristik této proměny je více než čtyřnásobný nárůst mimomanželské plodnosti. Cíl práce je dvojí: 1. prozkoumat, jak se ve sledovaném období proměnilo rodinné uspořádání matek a jeho socioekonomické okolnosti; 2. zjistit, jaký dopad tyto změny měly na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání (rodinný stav, přítomnost partnera u nesezdaných). K tomu jsou použita data z matriky narozených. Ta jsou analyzována pomocí víceúrovňového regresního modelování, jehož cílem je vysvětlit variabilitu mezi kontexty definovanými časem a prostorem. Zdraví novorozenců je měřeno porodní hmotností. Rodinné uspořádání matek je měřeno jejím rodinným stavem. Neprovdané matky jsou dále rozlišeny podle přítomnosti partnera (měřené jejich ochotou uvést otce dítěte).
Preliminary scope of work in English
The thesis focuses on the patterns of nonmarital childbearing and its influence on the health of newborns in the Czech Republic between 1990 and 2010. Numerous and profound social changes took part in these two decades after the fall of state socialism. Socioeconomic inequalities grew, a competitive job market was introduced and social policy was reformed. Family behaviour changed, as well. A more than four-fold rise of the proportion of children born outside marriage was among the most remarkable changes in this regard. Two research questions were addressed: 1. how did unmarried motherhood and its socioeconomic background change; 2. how did these changes influence disparities in the health of newborns by family arrangement. Data from the birth register are used for answering these questions and analysed with multilevel regression models. The method was aimed at explaining variability between contexts defined by time and space. Health of newborns is measured by birth weight. Family arrangement of mothers is measured with their marital status. Unmarried mothers are further split by the presence of a partner measured with the mother’s willingness to declare child’s father.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html