Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Definice umění
Thesis title in Czech: Definice umění
Thesis title in English: The Definition of Art
Key words: Definice umění, antiesencialismus, proceduralismus, institucionalismus, funkcionalismus, nutná a postačující podmínka, otevřený pojem
English key words: Definition of art, anti-essentialism, proceduralism, institutionalism, functionalism, necessary and sufficient condition, open concept
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.02.2013
Date of assignment: 27.02.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 01.07.2014
Date and time of defence: 10.09.2014 10:00
Date of electronic submission:19.08.2014
Date of proceeded defence: 10.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své práci se zaměřím na jedno z klíčových témat angloamerické estetiky 20. století - problém definice umění. Kostru studie budou tvořit interpretace, komparace a kritiky textů předních filozofů analytické tradice estetiky, ve kterých se rozdílnými způsoby odpovídá na otázku, zdali lze definovat umění. Tato otázka se především v moderní době jeví jako důležitá vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu „problematických“ případů uměleckých děl, která znejišťují všeobecné intuice o povaze umění a zdánlivě nesplňují tušená kritéria konceptu umění. Zdali taková kritéria vůbec existují a pokud ano, jaké je jejich znění, bude stěžejním motivem této práce. Práce si neklade za cíl dát za vznik nové teorii umění, jako spíše probádat problematiku definice umění a teorie již existující. Poukázáním na místa, kde se jednotliví autoři shodují či naopak rozcházejí a na možné chyby v jejich tezích, by práce měla nastínit další možná směřování v pátrání po eventuální definici umění.
References
AHLBERG, Lars-Olof: Podstata a hranice analytické estetiky. Estetika, Vol. 32, No. 3, 1995, s. 1-10.
ARISTOTELES. Retorika – Poetika. Přel. Antonin Křiž. 2. vyd. Retoriky. 9. vyd. Poetiky. Praha: Rezek, 1999.
CIPORANOV, Denis: Umění jako instituce: Komentář k teorii George Dickieho. Aluze.cz: Revue pro literaturu, filozofii a jiné [online]. 2008, č. 2 [cit. 2012-6-18]. Dostupné z:http://www.aluze.cz/2008_02/08_studie_dickie_komentar.php
CIPORANOV, Denis. Pojem uměni a jeho definice : Mezi funkci a procedurou. Univerzita Karlova v Praze, 2009. 148 s. Vedouci disertačni prace Doc. Tomaš Kulka, Ph.D.
DADEJÍK, Ondřej. Analyticka estetika – uvod. In ZUSKA, Vlastimil, et al. Uměni, krasa, šeredno : Texty z estetiky 20. stoleti. Vlastimil Zuska. 1. vyd. Praha : Nakladatelstvi Karolinum, 2003. s. 11 - 21.
DAVIES, Stephen. Weitz´s Anti-Essentialism. In LAMARQUE, Peter, OLSEN, Stein Haugom. Aesthticsand the Philosophy of Art : The Analytic Tradition. Oxford : Blackwell Publishing, 2008. Part IIdentifying Art. s. 63-68.
GOODMAN, Nelson. Jazyky umění : Nastin teorie symbolů. Přeložili Jiři Fiala, Josef Šebek; Tomáš Kulka et al.. 1. vyd. Praha : Academia, 2007.
GOODMAN, Nelson. „Kdy je umění.“ In Způsoby světatvorby. Archa, 1996, Bratislava, překlad Zuska, Vlastimil.
KULKA, Tomáš & CIPORANOV, Denis (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
MUKAŘOVSKY, Jan. Studie [I]. Připravili Miroslav Červenka a Milan Jankovič. 2. vyd. Brno : Host -vydavatelstvi, s. r. o., 2007.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosoficka zkoumani. Přeložil Jiři Pechar. 1. vyd. Praha : Filosoficky ustavAV ČR, 1993.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html