Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Výrazy s proměnnou v učivu základní školy
Thesis title in Czech: Výrazy s proměnnou v učivu základní školy
Thesis title in English: Expressions with variables in primary mathematics
Key words: výrazy s proměnnou, úpravy výrazů, algebraické výrazy, algebraické dlaždice, výuka, chyby
English key words: variable expressions, manipulation with expressions, algebra expressions, algebra, tiles, education, mistakes
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.02.2013
Date of assignment: 22.02.2013
Date and time of defence: 13.09.2017 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:13.07.2017
Date of proceeded defence: 13.09.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je vytvořit a aplikovat podnětný způsob výuky výrazů s proměnnými a jejich úprav.

Diplomant provede analýzu učebnic z hlediska přístupů k výuce dané problematiky a z hlediska druhů úloh, které se v učebnicích objevují.
Dále bude provedena rešerše metodických doporučení, ukázek výuky apod. dané problematiky v české i zahraniční literatuře.
Konečně bude provedena rešerše výzkumů, které se zabývají žákovskými strategiemi u úloh z dané oblasti a jejich chybami.

Výsledkem teoretické části bude příprava vlastního výukového experimentu.
Diplomant provede výukový experiment ve své třídě, adekvátně ho zaznamená a analyzuje z hlediska procesu výuky i žákovského učení se.
Dále provede náslechy na hodinách jiného učitele, který bude vyučovat stejné téma. Náslechy zpracuje a porovná s vlastní výukou.
Provede doplňkové rozhovory se žáky s cílem zjistit, v jakých oblastech mají problémy a jak je odstranit.
Jedním z výsledků bude metodický pokyn k výuce dané problematiky, dále rozbor žákovských chyb, návrh úloh apod.
References
České zdroje pro didaktiku matematiky

Časopis Matematika, fyzika, informatika (obsahy jednotlivých čísel jsou zde: http://www.mfi.upol.cz/index.htm)
Časopis Učitel matematiky (www.suma.jcmf.cz/ucitelmatematiky)
Časopis Pokroky matematiky, fyziky a informatiky (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39)
Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (www.suma.jcmf.cz/rozhledy)
Časopis Scientia in educatione (www.scied.cz)
Sborníky z místních konferencí (některé jsou ke stáhnutí na www.suma.jcmf.cz)
Elektronická databáze starších matematických článků (i některých didaktických) (http://dml.cz/)
Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)

Zahraniční zdroje

Databáze Eric
www.books.google.com
www.scholar.google.com
Placené zdroje:EBSCOhost, Kluwer/Springer, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink - časopisy Educational studies in mathematics, Journal of mathematics teacher education, ZDM, International Journal of Science and Mathematics Education, Mathematics Education Research Journal), Web of Knowledge.
Sborníky z některých důležítých konferencí. Řada z nich se najde pomocí databáze Eric. Sborníky z konference CERME.
Preliminary scope of work
1. Úvod
2. Rozbor zpracování problematiky v českých učebnicích a dalších metodických materiálech.
3. Výsledky výzkumů žákovských strategií, jejich problémů, miskoncepcí apod. v dané oblasti.
4. Návrh vlastního přístupu k výuce a provedení výukového experimentu
5. Zpracování výukového experimentu, jeho porovnání s výukovým přístupem jiného učitele
6. Diskuse a závěry
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html