Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Theory of spin-dependent transport in magnetic solids
Thesis title in Czech: Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách
Thesis title in English: Theory of spin-dependent transport in magnetic solids
Key words: ab initio, teplota, elektrický transport, magnetismus, spintronika
English key words: ab initio, temperature, electrical transport, magnetism, spintronics
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2014
Date of assignment: 26.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 28.01.2015
Date and time of defence: 26.06.2019 09:00
Date of electronic submission:24.04.2019
Date of submission of printed version:24.04.2019
Reviewers: Ján Minár
  Ondřej Šipr
 
 
Advisors: RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Guidelines
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda.
References
A. Gonis: Theoretical Materials Science (Materials Research Society, Warrendale, PA, 2000).
E. Y. Tsymbal and I. Zutic: Handbook of Spin Transport and Magnetism (CRC Press, Boca Raton, FL, 2012).
I. Turek et al.: Electronic Structure of Disordered Alloys, Surfaces and Interfaces (Kluwer, Boston, 1997).
Preliminary scope of work
Využití spinu elektronu k zápisu a uchování informace, využívající velmi tenkých magnetických vrstev, nanostruktur a multivrstev, vedlo v nedávné době ke vzniku nového oboru elektroniky, tzv. spintroniky. Její další rozvoj není myslitelný bez důkladného teoretického studia jak konkrétních materiálů (magnetické polovodiče, polokovové magnety, spinové polovodiče bez zakázaného pásu), tak i nových transportních vlastností a jevů (anomální a spinový Hallův jev, tunelovací anizotropní magnetorezistence, spinová difúze a tlumení, atd.). Náplní práce bude vývoj a aplikace moderních teoretických metod (relativistická teorie funkcionálu hustoty, rovnovážné a nerovnovážné Greenovy funkce) na vybrané systémy a jejich fyzikální vlastnosti.
Preliminary scope of work in English
A recently established new research field related to recording and storage of magnetic information – spintronics - employs electron spin in ultrathin magnetic films, nanostructures and multilayers. Future development of this field requires deep theoretical study of specific materials (magnetic semiconductors, halfmetallic magnets, spin gapless semiconductors) as well as of novel transport properties and phenomena (anomalous and spin Hall effect, tunnelling anisotropic magnetoresistance, spin diffusion and damping, etc.). The thesis will be focused on development and application of modern theoretical tools (relativistic density functional theory, equilibrium and non-equilibrium Green's functions) to selected systems and their physical properties.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html