Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zdravotní gramotnost začínajících učitelů
Thesis title in Czech: Zdravotní gramotnost začínajících učitelů
Thesis title in English: Health literacy of beginning teachers
Key words: zdraví, zdravotní gramotnost, první pomoc, péče o zdraví, začínající učitel
English key words: health, health literacy, first aid, health care, beginning teacher
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.02.2013
Date of assignment: 13.01.2014
Date and time of defence: 20.05.2015 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:07.04.2015
Date of proceeded defence: 20.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku, zda kompetence začínajících učitelů v oblasti první pomoci jsou na dostatečné úrovni a zda začínající učitelé dokážou v mimořádných situacích adekvátně reagovat. Teoretická část popisuje východiska k těmto kompetencím učitele. Analyzuje úrazovost dětí, profesní přípravu učitelů, nové trendy a projekty pro zvýšení zdravotní gramotnosti učitelů. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťuje kompetence v oblasti poskytování první pomoci u začínajících učitelů. Sleduje, zda jsou na dostatečné úrovni a zda učitelé dokážou správně reagovat v situacích ohrožujících zdraví. Dále analyzuje názory učitelů na přípravu v oblasti poskytování první pomoci a celkový pohled na problematiku první pomoci ve školním prostředí. V závěrech výzkumu se uvádí, že kompetence učitelů v poskytování první pomoci nejsou na dobré úrovni a že učitelé profesní přípravu v oblasti první pomoci hodnotí jako nedostatečnou. Práce přináší nabídku možných změn, které by zvýšili kompetence začínajících učitelů.

literatura:
BERÁNKOVÁ, M.; FLEKOVÁ, B.; HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002.199 s. ISBN 80-86073-99-8
BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001, 76 s. ISBN 80-247-0099-9.
ČELEDOVÁ, Libuše. Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 80-247-3213-0.
HOLČÍK, Jan. Zdraví pro všechny v 21. století; In. Studie k výchově ke zdraví: Škola a zdraví pro 21. století, 2011. 1. vyd. Editor Evžen Řehulka. Brno: MSD, 2011, 398 s. ISBN 978-807-3921-842.
ZVÍROTSKÝ, Michal. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-431-0.
ŘEHULKA, E. Škola a zdraví pro 21. Století. [online]. 2005-2010 [cit. 2015-03-24]. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/z21/
PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton. 2004. ISBN 80-7254-474-8.
MARÁDOVÁ, E. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007.40 s. ISBN 978-80-86991-24-5
HOLČÍK, J.: Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. MU 2010, Brno, 293 s. ISBN 978-80-210-5239-0
Preliminary scope of work in English
The aim of this diploma thesis is to answer the question whether the skills of beginning teachers concerning the first aid are on a sufficient level and whether the teachers are able to react adequately in emergency situations. The theoretical part describes the bases of these skills. It analyses the accident rate of children, professional training of teachers, new methods and projects how to increase the medical literacy of teachers. The practical part provides the results of a questionnaire survey analysing the first aid skills of beginning teachers. It observes whether the level of teachers is sufficient and whether they are able to react properly in health endangering situations. It also discusses the opinions of teachers concerning the first aid giving and the general vision of the first aid area in school environment. The conclusion of the survey shows that the teachers’ first aid skills are not up to standard and that teachers assess the professional training concerning the first aid as insufficient. The thesis offers possible changes which would develop the skills of beginning teachers.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html