Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nutriční chování a postoje žáků staršího školního věku k výživě z pohledu genderu
Thesis title in Czech: Nutriční chování a postoje žáků staršího školního věku k výživě z pohledu genderu
Thesis title in English: Nutritional behaviour and attitudes of older school-age children towards nutrition from the point of view of gender
Key words: gender, výživa, starší školní věk, nutriční chování, výchova ke zdraví
English key words: gender, nutrition, older school age, nutritional behaviour, health education
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.02.2013
Date of assignment: 02.11.2014
Date and time of defence: 09.09.2015 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:20.07.2015
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice. Navrhne a realizuje empirické šetření, vypracuje popis výzkumné metodologie. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
Postup:
Teoretická část: vymezení základních pojmů, charakteristika žáků staršího školního věku z pohledu stravování, faktory ovlivňující stravovací zvyklosti a genderové rozdíly
Praktická část: problematika výživy ve výuce, dotazníkové šetření – vztah žáků k výživě z pohledu genderu, vyhodnocení, závěry pro pedagogickou praxi
References
1.FOŘT, P. Moderní výživa pro děti. 2. vyd. Praha : Metramedia, 2000. 229 s. ISBN 80-238-5498-4.
2.FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ, J. a MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2013. 302 s. ISBN 978-80-246-2247-7
3.HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V. a PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. 110 s. ISBN 80-86039-10-2.
4.JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita: Vývoj a úskalí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2284-9.
5.KARSTEN, H. Ženy – muži : Gendrové role, jejich původ a vývoj. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 184 s. ISBN 80-7367-145-X.
6.MAŘÍKOVÁ, H. a kol. Proměny současné české rodiny. 1. vyd. Praha : SLON, 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.
7.NEVORAL, J. a kol. Výživa v dětském věku. 1. vyd. Jinočany : H&H, 2003. 434 s. ISBN 80-86-022-93-5.
8.OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 176 s. ISBN 80-7178-403-6.
9.PIŤHA, J. a kol. Zdravá výživa pro každý den. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 143 s. ISBN 978-80-247-2488-1.
10.SMETÁČKOVÁ, I. Gender ve škole : Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. 1. vyd. Praha : Otevřená společnost, 2006. 67 s. ISBN 80-903331-5-X.
11.VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je identifikovat specifika znalostí o výživě a případné odlišnosti v nutričním chování u chlapců a u dívek staršího školního věku. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy, charakterizuje žáky staršího školního věku z pohledu stravování. Pojednává o faktorech, které ovlivňují stravovací návyky a uvádí genderové odlišnosti. Praktická část se zaměřuje na zjištění vztahu žáků staršího školního věku k výživě a zkoumá specifika v nutričním chování vzhledem k pohlaví. Součástí je dotazníkové šetření zkoumající zájem o výživu, postoje, informovanost a nutriční chování vybrané skupiny žáků staršího školního věku z pohledu genderu. Na základě výsledků dotazníkového šetření je vypracován návrh výukového programu.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to identify the specifics of knowledge about nutrition and possible differences in the nutrition behaviour among boys and girls in older school-age children. The theoretical part of the thesis defines basic fundamentals, characterizes older school-age children from the perspective of eat. Discusses the factors that influence eating habits and introduces gender differences. The practical part focuses on finding relations of older school-age children to nutrition and examines the specifics of nutritional behavior due to gender. The questionnaire is one of the part and examines interest in nutrition, attitudes, know-how and nutritional behaviour of a select group of older school-age children from the perspective of gender. Based on survey results is developed a draft of the teaching program.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html