Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dopady částečné alkoholové prohibice v České republice na koncový trh s alkoholem
Thesis title in Czech: Dopady částečné alkoholové prohibice v České republice na koncový trh s alkoholem
Thesis title in English: Impact of partial alcohol prohibition in the Czech Republic on the retail market with alcoholic beverages
Key words: prohibice, alkohol, vzorce užívání, maloobchodní prodej
English key words: prohibition, alcohol, patterns of use, retail sales
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.01.2013
Date of assignment: 31.01.2013
Date and time of defence: 10.09.2015 00:00
Date of electronic submission:21.07.2015
Date of proceeded defence: 10.09.2015
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02236)
Opponents: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
 
 
 
References
Atkinson, R. L. et al. (2003) Psychologie. Praha: Portál.
Barceloux, D.G. et al.(2002). Methanol Guidelines. AACT/EAPCCT American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on the Treatment of Methanol Poisoning. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology. 40 (4), 415 - 446.
Hovda, K. E., Hunderi, O. H., TAFJORD, A. B., Dunlop, O., Rudberg, N., & Jacobsen, D. (2005). Methanol outbreak in Norway 2002–2004: epidemiology, clinical features and prognostic signs. Journal of internal medicine, 258(2), 181-190.
Janík, A., & Dušek, K. (1990). Drogy a společnost. Avicenum.
Lachenmeier, D. W., Rehm, J., & Gmel, G. (2007). Surrogate alcohol: what do we know and where do we go?. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 31(10), 1613-1624.
Mezinárodní klasifikace nemocí (1992). 10. revize (MKN-10), Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum Praha.
Minařík, J. (2008). Přehled psychotropních látek a jejich účinků - Alkohol. In Kalina, K. et al. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing, 341-344.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada Publishing, a.s.
Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Portál, s.r.o.
Popov, P. (2003). Alkohol. In Kalina, K. et al. Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup Úřad vlády České republiky. 151-158.
Popov, P. (2012b). Metanolová kauza v ČR: Tragická souhra náhod, nebo „špička ledovce“? 12 (4), Adiktologie. 276-277.
Skilnik, B. (2006), History of Brewing in Chicago. Baracade Books.
Saberžanovová, P. Ch., & Vacek, J. (2011). Adiktologické služby v prostředí zábavy: Preventivní a harm reduction programy pro rekreační uživatele drog. Zaostřeno na drogy, 9(2).
Vacek, J., Vondráčková, P. (2012). Přístup harm reduction k užívání alkoholu. Adiktologie, (12)2, 138.
Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a alkohol. Klinika adiktologie. Praha: TOGGA.
World health organization (2007). Methanol health and safety guide. Geneva.WHO Press, World Health Organization.
World Health Organization (2011). Global status report on alcohol and health 2011. Geneva: WHO Press, World Health Organization.
Zakharov, S., Pelclová, D. & Navrátil, T. (2013). Hromadná otrava metanolem v České republice v roce 2012: srovnání s „metanolovými epidemiemi“ v jiných zemích. 16 (2), Urgentní medicína, 25-29.
Zakharov, S., Pelclova, D., Urban, P., Navratil, T. & Diblik, P. (2014). Czech mass methanol outbreak 2012: Epidemiology, challenges and clinical features. Clinical Toxicology, 52. USA: Uniforma healthcare. 1014 – 1019.
Preliminary scope of work
Dne 14.9.2012 bylo vyhlášeno ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem mimořádné opatření spočívající v prohibici prodeje a distribuce alkoholu s obsahem etylalkoholu vyšším 20%. Důvodem byla řada úmrtí a dalších poškození v důsledku požití pančovaného alkoholu s obsahem jedovatého metylalkoholu. Práce se bude zabývat dopady této částečné, časově limitované alkoholové prohibice na koncový trh s alkoholem. Prohibice byla zmírněna dne 27.9.2012, v návaznosti s dalšími opatřeními.
Cílem výzkumu je proniknout do případných změn vzorců užívání alkoholu cílové skupiny problémových uživatelů alkoholu, odhalit metody získávání alkoholu během částečné prohibice, zjistit subjektivní zhodnocení rizik cílovou skupinou. Dalším cílem je zmapovat prakticky aplikovaná, nařízená preventivní opatření na koncovém trhu s alkoholem, dále reakce konzumentů alkoholu směrem k plnění těchto nařízení prodejci alkoholu. V neposlední řadě je cílem i subjektivní zhodnocení dostupnosti alkoholu respondenty v průběhu částečné prohibice, také jejich vlastní preventivní chování.
Použité metody výzkumu jsou kvalitativní, informace byly získávány metodou rapid-assesmentu pomocí semistrukturovaného interview. Cílovou skupinou jsou prodejci alkoholu a rizikoví uživatelé alkoholu. Tato práce by měla pomoci k vysledování rizikového, sociálně patologického jednání a tak přispět k vytvoření preventivních kroků, kterých bude třeba, pokud tato situace v budoucnu opět nastane.
Preliminary scope of work in English
Ministry of health and the minister of health Leoš Heger had declared extraordinary measures regarding the prohibition of sale and distribution of alcohol containing ethyl alcohol of more than 20% on 14th September 2012. The reason for the enforcement of the prohibition was the number of deaths and other damages due to the ingestion of the adulterated alcohol containing toxic methanol. Diploma paper will address the impact of the partial and time-limited alcohol prohibition on the end market with the alcohol beverages. The prohibition was remitted on 27th September in connection with the other measures.
The research aims at comprehending the possible changes in patterns of use of targeted group of problematic alcohol users, disclose the methods of obtaining alcohol during the partial prohibition, and determine the subjective risk assessments for the targeted group. Another aim is to explore practically applicable and mandatory preventive measures on the end market with the alcoholic beverages, further the responses of the alcohol users towards the compliance of the mandatory regulations by the sellers of alcohol. At last but not least, the subjective evaluations of the availability of the alcoholic beverages done by the participants during the partial prohibition, as well as their own preventive behavior are the aims of the conducted research.
The methods used in the research are qualitative; the information was gathered by the Rapid-assessment method using the half-structured interviews. Targeted groups were participants among the sellers of alcohol and risk alcohol users. This paper should help to trace the risky, socially pathological behavior and thus contribute to the creation of the preventive steps that would be required if this situation occurs again in the future.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html