Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Formy budování lokální identity u novousedlíků obce Dolín
Thesis title in Czech: Formy budování lokální identity u novousedlíků obce Dolín
Thesis title in English: Forms of Building New Settlers’ Local Identity in the Village of Dolín
Key words: identita, vyjednávání a budování lokální identity, sociální a sousedské vztahy, fyzické prostředí a občanská participace u novousedlíků, společenská, kulturní a hospodářská podoba venkova.
English key words: identity, negotiating and forming of local identity, social and neighbourly relations, physical environment and community involvement in newcomers, social, cultural and economic structure of the village.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.01.2013
Date of assignment: 14.03.2013
Confirmed by Study dept. on: 14.03.2013
Date of electronic submission:31.12.2013
Date of proceeded defence: 28.01.2014
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
References
Základní literatura:
BRYMAN, A. (2008): Social Research Methods. Oxford University Press.
HAUKANES, H. (2004): Velká dramata-obyčejné životy. Praha: Nakladatelství Slon.
KANDERT, J. (2004): Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60.až 80. letech 20.stol. Praha: Nakladatelství Karolinum.
VÁLKA, M.(2011): Sociokulturní proměny vesnice, Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí, Brno: Masarykova universita.
BERGER, P, LUCKMANN, T. (1999): Sociální konstrukce reality, Pojednání o sociologickém vědění. Brno.
Preliminary scope of work
Cílem mé práce je interpretovat, jak novousedlíci v obci X konstruují svoji lokální identitu. Popíšu proto minulost života v této obci (nová výstavba v obci od 50. let dodnes, zásadní proměny v místě) a zachytím současnou podobu obce. Na tomto základě se pak pokusím identifikovat, jak se novousedlíci začleňují do společenství obce (resp. zda a do jakých společenství se zapojují), a co utváří či proměňuje jejich vztah k místu (pokud si tedy nějaký utvářejí). Práce bude zpracovaná prostř. kvalitativní strategie výzkumu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html