Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj nástroje pro hodnocení mobility obyvatelstva z dat mobilního operátora v GIS
Thesis title in Czech: Vývoj nástroje pro hodnocení mobility obyvatelstva z dat mobilního operátora v GIS
Thesis title in English: A development of the GIS tool for evaluation of population mobility based on mobile phone operators data
Key words: polohová data, mobilita, mobilní buňky, prostorové ztotožnění
English key words: spatial data, mobility, mobile cells, spatial identification
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.01.2013
Date of assignment: 18.01.2013
Date of electronic submission:04.08.2016
Date of submission of printed version:05.08.2016
Date of proceeded defence: 15.09.2016
Reviewers: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vývoj v oblasti mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů jde velmi rychlým tempem kupředu. Mění se návyky lidí a fungování městských prostorů. Uživatelé přístrojů připojených k mobilní síti po sobě zanechávají informační stopu v podobě polohových dat. Správným rozklíčováním těchto informací je možné získat ucelený a obsáhlý vzorek dat o chování jednotlivce či populace.
Hlavním tématem diplomové práce je zpracování prostorových dat poskytnutých mobilním operátorem tak, aby bylo možné získané údaje propojit s daty statistickými. Statistická data jsou také vázána k určitému území, proto je nutné vyvinout algoritmus, který se vypořádá se správným průnikem více datových vrstev. Prvotním výstupem nástroje by měla být databáze vztažená k řešené lokalitě, která by sloužila jako základ pro připojení dalších prostorových informací o obyvatelstvu. Dosažené výsledky by měly umožnit a usnadnit sledování mobility osob za určitou časovou jednotku.
Hlavním úkolem vyvíjené metodiky/algoritmu je prostorové ztotožnění upravené vrstvy mobilní sítě s vrstvou základních sídelních jednotek. Hranice jednotlivých polygonů nejsou totožné a tvoří různé kombinace prolnutí buněk operátora a sídelních jednotek. Vytvořený algoritmus musí vyřešit poměrové vyjádření počtu telefonním signálem pokrytých osob jak v rámci jedné sídelní jednotky, tak i v rámci jedné buňky pokrytí signálem. Důraz by měl být kladen na co největší možnou automatizaci celého procesu.
Preliminary scope of work in English
The main topic of the thesis is the spatial data provided by the mobile operator in order to connect with the data obtained statistical data. Statistical data are also bound to a specific area, it is therefore necessary to develop an algorithm that settles to the correct penetration of multiple data layers. The primary outcome instrument should be solved in the database related to the area that would serve as the basis for connecting additional spatial information on population. The results achieved should enable and facilitate the monitoring of mobility of persons per unit of time.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html