Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hudební subkultura jako referenční skupina
Thesis title in Czech: Hudební subkultura jako referenční skupina
Thesis title in English: Music subculture as a reference group
Key words: subkultura; hudební subkultura; referenční skupina; punk; hip hop; freetekno
English key words: subculture; music subculture; reference group; punk; hip hop; freetekno
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: PhDr. Zuzana Kubišová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.01.2013
Date of assignment: 12.02.2013
Date and time of defence: 19.05.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of proceeded defence: 19.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomanta bude zpracovávat extistující odbornou literaturu k dané problematice.
Diplomantka bude pravidelně konzultovat s vedoucí práce a bude respektovat pravidla etiky vědecké práce.
References
HALL, Stuart. JEFFERSON, Tony. Resistance through Rituals: Youth Subcultures in post-war Britain. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 252 s.
HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. 1. vyd. Praha: Dauphin: Volvox Globator, 2012. 239 s.
KOLÁŘOVÁ, Marta (ed). Revolta stylem. 1. vyd. Praha: SLON, 2012. 264 s.
MERTON, Robert, K. Studie ze sociologické teorie. 1. vyd. Praha: SLON, 2000. 285 s.
MUGGLETON, David. Inside Subculture: The postmodern Meaning of Style. 1. vyd. Oxford: Berg, 2006. 198 s.
MUGGLETON, David. WEINZIERL, Rupert. The post-subcultures reader. 1. vyd. Oxford: Berg, 2006. 324 s.
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 281 s.
VLADIMIR 518. VESELÝ, Karel. Kmeny: současné městské subkultury. 1. vyd. Praha: Bigg Boss: Yinachi, 2011. 515 s.
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá hudebními subkulturami z pohledu teorie referenční skupiny. V případě, že někdo sympatizuje s určitou hudební subkulturou a rád by se stal jejím členem, tato hudební subkultura se pro něj stává referenční skupinou. Během procesu socializace do subkultury se postupně identifikuje s hodnotami, normami a postoji přijímanými dané subkultuře. Cílem této práce je zjistit, jaké hodnoty, postoje a normy jsou pro jednotlivé subkultury charakteristické. Tím zjistíme, s jakými hodnotami, postoji a normami se bude nastávající člen snažit identifikovat v případě, že daná subkultura bude jeho referenční skupinou. V práci jsou analyzovány tři hudební subkultury, rozšířené v současné době na území České republiky – punk, hip hop a freetekno. Metodou práce je rešerše dostupné odborné literatury, doplněné o další zdroje.
Preliminary scope of work in English
The topic of this thesis is a music subculture in relation with reference group theory. When man sympathizes with a music subculture and he wants to be a member of this subculture, the subculture becomes his reference group. During socialization into the subculture he identifies with values, attitudes and norms shared in the subculture. The aim of this thesis is to find out the values, attitudes and norms shared in certain subculture. This is the way how we discover the values, attitudes and norms what an individual identifies with if the subculture is his or her reference group. This thesis analyses three music subcultures current in contemporary Czech Republic – punk, hip hop and freetekno. The method of this thesis is a research in literature and other sources of information.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html