Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Právní a společenské postavení žen v antickém Římě
Thesis title in Czech: Právní a společenské postavení žen v antickém Římě
Thesis title in English: Legal and Social Role of Women in Ancient Rome
Key words: Ženy, Řím, Rodina, Právo, Římské náboženské kulty, Manželství
English key words: Women, Rome, Family, Law, Roman religion cults, Marriage
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: Mgr. Robert Skopek
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.01.2013
Date of assignment: 09.01.2013
Date and time of defence: 03.09.2014 00:00
Date of electronic submission:27.06.2014
Date of proceeded defence: 03.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Záměrem předkládané bakalářské práce je zachytit postavení římských žen v různých oblastech lidského života, zejména se zaměřením na proměny probíhající během trvání římské říše. Pozornost je věnována vstupu do manželství a rodinnému životu, možnostem a omezením v rámci právních vztahů, vystupování žen na veřejnosti a způsobům trávení volného času a také uplatnění žen v římském náboženském systému. V práci byla využita historickoanalytická metoda.
Preliminary scope of work in English
The intention of this bachelor thesis has been to describe the status of Roman women in different spheres of human life, with a particular focus on the transformations taking place during the period of the Roman Empire. The focus has been dedicated to the entry into marriage and family life, possibilities and limitations within the legal relations, appearance of women in public and ways of spending free time and also opportunities for women in the Roman religious system. There has been used historico-analytic method in this work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html