Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Uživatelské zvyklosti užívání médií dětí z dětských domovů
Thesis title in Czech: Uživatelské zvyklosti užívání médií dětí z dětských domovů
Thesis title in English: The User´s Habits of Media Usage by Children from the Children´s Houses
Key words: dětské domovy-ústavní výchova-užívání médií-uživatelské zvyklosti médií-přístup k médiím-mediální gramotnost-frekvenční analýza-kontingenční tabulky-výzkum s dětmi-polostrukturovaný rozhovor-rodičovská mediace-strategie rodičovské mediace-mediální prostředí-životní styl dětí-kyberšikana
English key words: children´s homes-institutional child care-media usage-media usage habits-media access-media literacy-frequency analysis-crosstabs-research with children-semi-structured interview-parental mediation-parental mediation strategies-media environment- children life style-cyberbully
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Radim Wolák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.01.2013
Date of assignment: 03.01.2013
Date and time of defence: 28.01.2013 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:07.01.2013
Date of proceeded defence: 28.01.2013
Reviewers: Mgr. Lucie Šťastná, Ph.D.
 
 
 
References
BUCKINGHAM, David. Children´s Talking Television: The Making Of Television Literacy. 1st ed.. London: The Falmer Press, 1993. 338 p. ISBN 978-0750701105.

BUCKINGHAM, David. Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture. Cambrige: Polity Press, 2003. 219 p. ISBN 0-7456-2830-3.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.

GREIG, Anne &TAYLOR, Jayne & MACKAY, Tommy. Doing research with children. 2nd ed... Los Angeles: Sage, 2007. 203 p. ISBN 978-1-4129-1845-9.

JENSEN, Klaus Bruhn: A Handbook of Media and Communication Research. 2nd ed. London: Routledge. 2003. 332 p. ISBN 0-415-22514-0.

JIRÁK, Jan, ed. & WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2007. 152 s., ISBN 978-80-86212-58-6.

KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce aneb jak neztratit budoucnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 116 s., 2011 ISBN 978-80-7464-017-9.

LAZAROVÁ, Bohumíra et al. Strategie výchovy v zařízeních institucionální výchovy. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2008. 160 s. ISBN 978-80-86856-57-5.

LINHART, Jiří, ed., Vodáková, Alena, ed. & Klener, Pavel, ed. Velký sociologický slovník. , 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7184-311-3.

LIVINGSTONE, Sonia  BOVILL, Moira.: Children and Their Changing Media Environment, A European Comparative Study. 1st ed.. London: Routledge, 2001. 400p. ISBN-10: 0805834990.

LIVINGSTONE, Sonia M.: Young People and New Media : Childhood and the Changing Media Environment. 1st ed. London: SAGE, 2002. 277p. ISBN-0761964665.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. vyd, Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování.
1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 361 s. ISBN 80-246-0905-3.

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: Mýty a skutečnosti. Pojem: Společnost adolescentů,
1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

POTTER, James, Media Literacy. 4th ed.. London: Sage. 424 p. ISBN 141295875X .

SMÉKAL, Vladimír in SMÉKAL, Vladimír & MACEK, Petr: Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister  Principal - studio, s. r. o., 2002. 266 s. ISBN 80-85947-83-8.

SUCHÝ, Adam. Mediální zlo - mýty a realita: souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí. 1. Vyd. Praha: Triton, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7254-926-9.

VACULÍK, Martin. in SMÉKAL, Vladimír & MACEK, Petr: Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické sociální a pedagogické aspekty) 1.vyd. Brno: Barrister  Principal - studio, s. r. o., 2002. 266 s. ISBN 80-85947-83-8.

VAŠUTOVÁ, Maria, et al. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd.: Ostrava, 2010. ISBM 978-80-7368-858-5-0.

ČLÁNKY

MENDOZA, Kelly: Surveying Parental Mediation: Connections, Challenges and
Questions for Media Literacy, The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education 1 (2009) p. 28-41.

NATHANSON, Amy I., (1999). Identifying and Explaining the Relationship Between Parental Mediation and Children´s Aggression, Communication Research.

VALKENBURG, Patti M., KRCMAR, Marina, PEETERS, Allerd L. & MARSEILLE, Nies M. (1999): Developing a scale to assess three styles of televisionmediation: “Instructive mediation,” “restrictive mediation,” and “social coviewing”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43:1, 52-66

NIKKEN, Peter & JANSZ, Jeroen (2006): Parental mediation of children’s
videogame playing: a comparison of the reports by parents and children, Learning,
Preliminary scope of work
Práce pojednává o mediálním prostředí a životním stylu dětí z dětských domovů. Ve výzkumné části na základě teoretického podkladu zkoumá mediální zvyklosti dětí, dostupnost médií, vlastnictví médií a rodičovskou mediaci. Porovnává vzorek 48 dětí z dětských domovů a vzorek 62 dětí ze dětí z rodin. Kvantitativní výzkum je doplněný výzkumem kvalitativním ve formě polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli v šesti dětských domovech a hromadnou diskuzí s dětmi v jednom z nich.
Hlavním cílem práce je přiblížit, jakou roli hrají média v každodenním životě dětí z dětských domovů. Komparativní výzkum odpovídá na hlavní otázku, zda se mediální zvyklosti liší od dětí z rodin: Jaká strategie rodičovské mediace v domovech převažuje a jak se liší od mediace, se kterou se setkáme v rodinách.
Preliminary scope of work in English
The work concerns with media enviroment and life style of children from the children´s homes. The empirical part is based on theoretical part and it explores their media habits, media access, media owning and parent mediation. This work compares a sample of 48 children from children´s homes and a sample of 62 children who live in a family. Quantitative research is supplemented with qualitative research in a form of semistructured interviews with tutors in six children´s homes and with mass discusion with children in one of them.
The main aim of the work is to approach which role do media play in every day life of the children from the children home´s. Comparative research answers the main question: Are media habits of the children from the children´s homes different from the habits of the children from families and which strategy of the parental mediation is supreme and how the mediation differs from the mediation in the families.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html