Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Úspěšné stárnutí: strategie zvládání
Thesis title in Czech: Úspěšné stárnutí: strategie zvládání
Thesis title in English: Successful aging: coping strategies
Key words: úspěšné stárnutí, strategie zvládání, narativní analýza
English key words: successful aging, coping strategies, narrative analysis
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.12.2012
Date of assignment: 27.06.2014
Date and time of defence: 08.09.2014 00:00
Date of electronic submission:27.06.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání seniorů.
References
ČERMÁK, IVO. NARATIVNĚ ORIENTOVANÁ ANALÝZA. IN BLATNÝ, MAREK. METODOLOGIE PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU: KONSILIENCE V ROZMANITOSTI. PRAHA: NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA, 2006. 138 STRAN. ISBN 80-200-1450-0
HAŠKOVCOVÁ, HELENA. FENOMÉN STÁŘÍ. ISBN 9788087109199
HENDL, JAN. ÚVOD DO KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU. PRAHA: KAROLINUM, 1999. 278 S. ISBN 80-246-0030-7
CHRZ, VLADIMÍR. MOŽNOSTI NARATIVNÍHO PŘÍSTUPU V PSYCHOLOGICKÉM VÝZKUMU. PRAHA: PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, 2007. 152 S. ISBN 80-86174-11-5
KÜBLER-ROSS, ELISABETH. O SMRTI A UMÍRÁNÍ. PŘEKL. J. KRÁLOVEC. TURNOV: ARICA, 1993. 251 S. ISBN 80-900134-6-5
MC ADAMS, DAN. POWER, INTIMACY AND LIFE STORY. PERSONOLOGICAL INQUIRIES INTO IDENTITY. NY: THE GUILFORD PRESS, 1988. 336 P. ISBN 978-0-89862-506-6
MIOVSKÝ, MICHAL. KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY V PSYCHOLOGICKÉM VÝZKUMU. PRAHA: GRADA, 2006. 332 S. ISBN 80-247-1362-4
ONDRUŠOVÁ, JIŘINA. STÁŘÍ A SMYSL ŽIVOTA. PRAHA: KAROLINUM, 2011. 170 S. ISBN 9788024619972
STUART-HAMILTON, IAN. PSYCHOLOGIE STÁRNUTÍ. PŘEKL. J. KREJČÍ. PRAHA: PORTÁL, 1999. 320 S.
ISBN 80-7178-274-2
ŠVAŘÍČEK, ROMAN; ŠEĎOVÁ, KLÁRA A KOL. KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH. PRAHA: PORTÁL, 2007. 377 S. ISBN 978-80-7367-313-0
TAVEL, PETER. PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY V STAROBE I. 1.VYD. PUSTÉ ÚLANY: SCHOLA PHILOSOPHICA, 2009. 278 STRAN. ISBN 978-80-969823-7-0
Preliminary scope of work
Cílem práce je prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti lidí úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Teoretickým a metodologickým východiskem je hermeneuticko-narativní přístup. Práce navazuje na koncept devátého věku člověka manželů Eriksonových a hledá způsoby, jak úspěšně zvládnout úkoly tohoto životního období.
Preliminary scope of work in English
The goal of the work is to explore strategies used by seniors in order to achieve the successful aging. Theoretical and methodological bases are formed by the hermeneutic-narrative approach. The work follows the concept of "The ninth stage of human development", whose authors are J. M. Erikson and E. H. Erikson, and focuses on the topic of how to be successful in ninth stage.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html