Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Co děti kreslí (nejen) na asfalt
Thesis title in Czech: Co děti kreslí (nejen) na asfalt
Thesis title in English: What do children draw (not only ) on the asphalt
Key words: městské prostředí, krajina, stopa, materiál, nestandardní prostředky, výtvarná výchova, náhoda, záměr
English key words: urban environment, landscape, footprint, material, non-standard resources, art education, a coincidence, intent
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.12.2012
Date of assignment: 17.12.2012
Date and time of defence: 04.09.2013 00:00
Venue of defence: UK Pedf - KVV
Date of electronic submission:21.06.2013
Date of proceeded defence: 04.09.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Guidelines
V teoretické části prozkoumejte možnosti obohacení výuky výtvarné výchovy o materiálová specifika městského prostoru (komparativně zaznamenejte situaci v mimoměstském prostředí), na základě zkoumání postulujte nestandardní podložky a kresebné (malířské) materiály, naznačte jejich vazby k podložkám a materiálům standardním, vztáhněte vybrané problémy k vybraným ukázkám z dějin umění

V praktické části na základě provedeného zkoumání vytvořte sérii volných prací s různě úzkou nestandardních prostředků vazbou k realitě, při práci využijte obsahový a formální potenciál tématu, pracujte programově s minimálními prostředky, hledejte krajní i zdánlivě nevýtvarná řešení

V didaktické části vytvořte řadu výtvarných úlohy pro žáky prvního stupně základní školy s využitím postupů, zmapovaných v teoretické části, uveďte „minimální“ prostředky do souvislostí se „standardními“ prostředky a ve vazbě na RVP.
References
ECO, U. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004
KRATOCHVÍL, Z.; BOUZEK, J. Proměny interpretací. Praha : Herrmann & synové, 1996
KULKA, J. Psychologie umění. Praha:Grada, 2008
SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Univerzita Karlova, 1997
PETŘÍČEK, M. Pohledy, Karolinum, 2012
PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem – průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé, Herrmann & synové, 2009
ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově, Praha : Sarah. 2000
Preliminary scope of work
Mapování materiálového potenciálu městského prostředí jako specifického prostředku pro výuku výtvarné výchovy. Hledání souvislosti a paralel mezi standardními a nestandardními prostředky. Výběr vhodných prostředků s ohledem na cílovou skupinu. Ověření předpokládaného potenciálu. Provázání s tradičními postupy. Evaluace a autoevaluace.
Preliminary scope of work in English
Mapping the material potential of urban environment as a specific medium for teaching Art. Search for links and parallels between standard and non-standard means of Art. Selecting the appropriate means with regard to the target group. Verification of the expected potential. Linking with traditional practices. Evaluation and self-evaluation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html