Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy
Thesis title in Czech: Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy
Thesis title in English: Dance and movement education of the first degree of the primary school
Key words: taneční a pohybová výchova, rámcový vzdělávací program, doplňující vzdělávací obor, mladší školní věk, harmonický rozvoj osobnosti, tanec, pohyb, tvořivost
English key words: dance and movement education, Framework Educational Programme,additional educational field, junior school age, harmonious development of personality, dance, aktivity,creativity
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PaedDr. Jana Hájková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.12.2012
Date of assignment: 12.02.2015
Date and time of defence: 21.05.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Date of electronic submission:11.03.2015
Date of proceeded defence: 21.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Guidelines
březen 2013 - vypracování teoretické části práce
červen 2013 - výzkum
prosinec 2013 - zpracování praktické části práce
březen 2014 - odevzdání diplomové práce
References
Kurková, L. Tanec a hudba. 1. vyd. SPN: Praha, 1987.
Knopová, B. Hudebně pohybová výchova v 1. - 5. ročníku ZŠ. MU: Brno, 1993.
Blažíčková, E.Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005.
Blažíčková, E., Lisnerová, R. a kol.Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu.2011.
Jeřábková, J. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá výukou taneční a pohybové výchovy na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit zkušenosti z pilotního programu zavedení taneční a pohybové výchovy na 1. stupni ZŠ.

Teoretická část je věnována problematice tance a pohybové výchovy v rozsahu možné výuky na 1. stupni ZŠ, rozpracovává charakteristiku mladšího školního věku, zavedení doplňujícího vzdělávacího oboru taneční a pohybová výchova do RVP a problémem kvalifikovanosti vyučujících daného předmětu.

Výzkumná část zpracovává aktuální poznatky a zkušenosti z pětiletého cyklu výuky předmětu na pilotní ZŠ Praha 5- Slivenec prostřednictvím dotazníků pro 1. (vstupní) a 5. výstupní) ročník. Dalšími metodami bude metoda pozorování konkrétních hodin a řízený rozhovor a účastníky projektu.
Preliminary scope of work in English
Diploma thesis deals with teaching dance and movement education at the 1st. stage of elementary school. The main objective of the diploma thesis is to find out the experiences of the pilot program, the introduction of dance and movement education at the 1st. stage of elementary school.

The theoretical part is devoted to the issues of dance and movement education in the range of possible teaching at the 1st. stage of elementary school, elaborates on the characteristics of the younger school age, the introduction of additional education the field of dance and movement education into framework educational program and the problems of the competence of the teachers of a given subject.

The research part of current knowledge and experience of the five-year cycle teaching of subject in the pilot elementary school Prague 5-Slivenec through questinnaires for the first (imput) and the fifth (output) class. Other methods will be the method for observing specific lessons and driven to the interview with the participants of the project.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html