Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Možnosti prevence nozokomiálních nákaz močového ústrojí na oddělení dlouhodobé intenzivní péče
Thesis title in Czech: Možnosti prevence nozokomiálních nákaz močového ústrojí na oddělení dlouhodobé intenzivní péče
Thesis title in English: The possibilities of prevention nosocomial infections of urinary tract at long-term intensive care department
Key words: nozokomiální nákaza, prevence, intenzivní péče, močový trakt, ošetřovatelská péče
English key words: nosocomial infection, prevention, intensive care, urinary tract, nursing care
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.09.2013
Date of assignment: 07.10.2013
Date and time of defence: 16.06.2015 00:00
Venue of defence: ÚTPO
Date of electronic submission:30.05.2015
Date of proceeded defence: 16.06.2015
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Opponents: Mgr. Jana Zatočilová
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
References
- Carolyn V. Gould, et al.(2009). Guideline for Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections. Centers for Disease Control and Prevention. [online]. [cit.2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/CAUTI/CAUTIguideline2009final.pdf
- Greenwood, D. et al. (2012). Medical microbiology: a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and kontrol. Edinburgh : Churchill Livingstone.
- Hanuš, Tomáš. et al. (2011). Urologie. Praha: TRITON.
- Kapounová, G. (2007). Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada.
- Khair, H.N . et al. (2013). Vancomycin resistance has no influence on outcomes of enterococcal bacteriuria. The journal of hospital infection [online]. 85,183-188 [cit.2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://ac.els-cdn.com.ezproxy.is.cuni.cz/S0195670113002582/1-s2.0-S0195670113002582-main.pdf?_tid=21362174-3c0b-11e3-acc9-00000aacb360&acdnat=1382550608_3e629db29908c90894e61ff5eb609838.
- Kolombo, I. et al. (2007). Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén.
- Lindsay E. Nicolle, MD.(2008). Health Care–Acquired Urinary Tract Infection: The Problem and Solutions. Agency for Healthcare Research and Quality[online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://webmm.ahrq.gov/perspective.aspx?perspectiveID=68
- Maďar, R., Podstatová, R., & Řehořová, J. (2006). Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada.
- Mayhall, C. Glen . (2004) Hospital epidemiology and infection kontrol. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Michalovský, R., & Míka, D. (2011). Urologie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezká univerzita v Opavě.
- Saint S, Kowalski CP, et al. (2008). Preventing hospital-acquired urinary tract infection in the United States: A national study. Clin Infect Diseases. [online]. 46, 243-250 [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://cid.oxfordjournals.org/content/46/2/243.long
- Sas I. (2010). Nozokomiální infekce a infekce multirezistentními organismy v podmínkách intenzívní péče. Posgraduální medicín [online]. 9 [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/nozokomialni-infekce-a-infekce-multirezistentnimi-organismy-v-podminkach-intenzivni-pece-455567
- Šrámová, H. et al. (2013). Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf.
- Weston, D. (2008). Infection prevention and control: theory and clinical practice for healthcare professionals. Chichester, England: John Wiley & Sons.
- White, T. et al. (2013). Catheterisation clinical guidelines. Australia and New Zealand Urological Nurses Society. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://www.anzuns.org/wp-content/uploads/2011/12/ANZUNS-Catheterisation-final-Document-October-20131.pdf
Preliminary scope of work


V této diplomové práci se zabývám prevencí nozokomiálních nákaz (NN), která vzniká v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení dlouhodobé intenzivní péče (DIP, NIP, DIOP).
Teoretická část práce přinese dosavadní poznatky k dané problematice. V jednotlivých kapitolách jsou rozpracována témata týkající se močových NN. Zahrnuty jsou původci a zdroj NN. Dále se budu věnovat specifikům přenosu, ošetřovatelské péči zaměřené na prevenci, léčbě a bakteriální rezistenci.
Cílem empirické části práce je zjistit, zda a jakým způsobem je v praxi realizovaná prevence NN. Dále mě zajímá informovanost sester o prevenci močových NN. Výzkum se specifikuje na oddělení dlouhodobé intenzivní péče pražských nemocnic. K získání informací použiji kvantitativní formu výzkumu, strukturovaný dotazník. Dotazovány budou sestry na zmíněných odděleních. Výzkumu bude předcházet předvýzkum na malém vzorku respondentů.
Výsledky práce přinesou ucelené informace o prevenci NN. Dále poslouží k vylepšení podmínek prevence močových NN na daných odděleních.
Preliminary scope of work in English

The diploma thesis concern about prevention of nosocomial infections (NN) that occour during long-term intesive care hospitalization (DIP, NIP, DIOP).
Theroretical part review latest findings concern these issues. In seperate chapters topics related to urine NN are described. Originator and sources of NN are included too. In next states thesis concern about transfer issues, nursing care focused to prevention, treatment and bacterial resistance.
The objectiv of empirical part is to determine if and in what way prevention of NN is implemented. Thesis concern about about nurses knowledge in NN urinary prevention. Research is limited to long-term intensive care Prague's department. Information are get using structured questionnaire filled by nurses working on said departments. The research will be preceded by preliminary research on a small sample of respondents.
Thesis brings comprehensive information about NN prevention and can be use to improve urinary NN prevention.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html