Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Počítání pomnožných jmen v polštině
Thesis title in Czech: Počítání pomnožných jmen v polštině
Thesis title in English: How to count pluralia tantum in Polish
Key words: pomnožná jména, číslovky, korpus, polština
English key words: pluralia tantum, numerals, corpus, Polish language
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Linguistics (21-ULING)
Supervisor: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.12.2012
Date of assignment: 05.12.2012
Confirmed by Study dept. on: 09.01.2013
Date and time of defence: 10.02.2014 13:00
Date of electronic submission:19.01.2014
Date of submission of printed version:19.01.2014
Date of proceeded defence: 10.02.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Kategorie pluralia tantum (pomnožná podstatná jména, PT) v polštině zahrnuje relativně velký počet prvků a je vnitřně heterogenní – podle sémantického klíče lze tyto lexémy rozdělit do několika skupin. Norma spisovné polštiny stanovuje, že PT se mohou pojit pouze se specifickým typem číslovek (tzv. liczebniki zbiorowe, LZ), jejichž omezené užívání a složité paradigma ovšem vedou k tomu, že mluvčí polštiny se jim pomocí různých strategií vyhýbají.
Účelem této práce je prostřednictvím Národního korpusu polského jazyka (NKJP) prozkoumat, jak se různé typy PT počítají. Pomocí softwarového nástroje budou v korpusu vyhledána nejfrekventovanější pomnožná jména v rámci každé sémantické podskupiny. Z nich budou vybrána ta, jež figurují v nominální frázi jako řídící člen číslovky, číselného výrazu nebo jiného výrazu množství.
Získaná data budou následně podrobena kvalitativní analýze. Doplňkově bude provedena také frekvenční analýza; vzhledem k rozsahu korpusu NKJP není pravděpodobné, že získaná data bude možné analyzovat statistickými nástroji.
Vstupní předpoklady před provedením výzkumu jsou následující: výskyt číslovek typu LZ bude nižší, než odpovídá spisovné normě. Konkurovat mu budou jiné vyjadřovací strategie, především opis pomocí slova „para“ (česky „pár“) či pomocí kvantifikátoru. Je možné, že se ve sledovaných nominálních frázích v rozporu s normou vyskytnou také základní číslovky.
References
Andrzejczuk, Anna. Dwoje urodzin to brzmi dziwnie. Norma językowa dotycząca połączeń rzeczowników plurale tantum z liczebnikami a jej realizacja w tekstach. Język polski. 2011, č. 4, s. 273–283.
Comrie, Bernard. Balto-Slavonic. In Gvozdanović, J. (ed.). Indo-European numerals. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1991.
Fiedler, Adrian. Liczebniki w języku polskim i chorwackim (i serbskim) pod względem kategorii żywotności. 2009. [dostupné z WWW: [http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/2776/pdf/opole07.pdf]
Grzegorczykowa, R. (ed.). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. 3. wydanie poprawione. Warszawa: PWN, 1999.
SALONI, Zygmunt. So-Called Collective Numerals in Polish (in Comparison with Russian). Studies in Polish Linguistics. 2009, č. 5, s. 51–60.
Siuciak, Mirosława. Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html