Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Thesis title in Czech: Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Thesis title in English: Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
English key words: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2012
Date of assignment: 14.11.2012
Date and time of defence: 19.04.2017 13:00
Date of electronic submission:02.03.2017
Date of proceeded defence: 19.04.2017
Opponents: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
  doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
 
 
Advisors: doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.
Preliminary scope of work
Tématem doktorské práce bude vývoj kvantově-mechanických výpočetních metod pro popis nekovalentních interakcí ve velkých molekulárních systémech a jejich aplikace ve studiu biomolekul. Toto téma zahrnuje přesné referenční výpočty na modelových systémech, návrh nových metod nebo korekcí pro stávající metody, jejich parametrizaci a testování. Tyto metody budou použity zejména pro výpočty interakcí biomolekul s léčivy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html