Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Diverzita a diverzifikace ptáků: Vedou různé procesy ke stejné patrnosti?
Thesis title in Czech: Diverzita a diverzifikace ptáků: Vedou různé procesy ke stejné patrnosti?
Thesis title in English: Bird diversity and diversification: Different processes converging to the same pattern?
Key words: fylogeneze, diverzifikace, evoluce, radiace, gradienty diverzity
English key words: phylogeny, diversification, evolution, radiation, diversity gradients
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. David Storch, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2012
Date of assignment: 07.11.2012
Date of electronic submission:03.05.2015
Date of submission of printed version:04.05.2015
Date of proceeded defence: 01.06.2015
Reviewers: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce bude testovat hypotézy vyplývající ze závěru bakalářské práce. Většina prací předpokládá větší druhové bohatství v oblastech, kde došlo k rychlejší diverzifikaci. Ráda bych tento trend testovala na ptácích. Mnoho studií použitých v bakalářské práci přichází se závěrem, že souvisí rychlost diverzifikace a teplota prostředí. Tento vztah bych proto ráda testovala na šesti čeledích ptáků.
Pro svou analýzu jsem vybrala šest čeledí ptáků, konkrétně Accipitridae, Columbidae, Furnariidae, Picidae, Psittacidae a Strigidae. Tyto čeledi jsem vybrala především proto, že pro ně existují dobře dostupná a kompletní fylogenetická a distribuční data. Všechny čeledi vykazují latitudinální gradient diverzity, přičemž u čeledi Strigidae je méně výrazný. Ve své práci se budu především zabývat otázkou, zda je vztah rychlosti diverzifikace a teploty prostředí pro všechny vybrané čeledi stejný.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html