Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Výskyt pooperačních komplikací infekčního charakteru na neurochirurgické JIP
Thesis title in Czech: Výskyt pooperačních komplikací infekčního charakteru na neurochirurgické JIP
Thesis title in English: The incidence of postoperative infectious complications in neurosurgical ICU
Key words: nozokomiální nákazy, pooperační komplikace, infekční komplikace, neurochirurgie, bariérové ošetřovatelství
English key words: Nosocomial infections, postoperative complications, infectious complications, neurosurgery, barrier nursing
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Vlastimil Mrákava
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2012
Date of assignment: 30.10.2012
Date and time of defence: 13.06.2014 09:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:22.04.2014
Date of proceeded defence: 13.06.2014
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
References
KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 350 s. Sestra. ISBN 978-802-4718-309.
MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi: miniinvazivní radiodiagnostické a chirurgické trendy a další aktuální pohledy. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 178 s. Sestra. ISBN 80-247-1673-9.
NAVRÁTIL, Luděk. Neurochirurgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 165 s. ISBN 978-80-246-2068-8.
NOVÁK, Karel, Zdeněk CHUDÁČEK a Čestmír NEORAL. Infekce v chirurgii: miniinvazivní radiodiagnostické a chirurgické trendy a další aktuální pohledy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 225 s. ISBN 80-247-0229-0.
ŠRÁMOVÁ, Helena, Zdeněk CHUDÁČEK a Čestmír NEORAL. Nozokomiální nákazy: miniinvazivní radiodiagnostické a chirurgické trendy a další aktuální pohledy. [1. vyd.]. Praha: Grada, 2001, 225 s., obr. Sestra. ISBN 80-859-1200-7.
ŠRÁMOVÁ, Helena, Zdeněk CHUDÁČEK a Čestmír NEORAL. Nozokomiální nákazy II: miniinvazivní radiodiagnostické a chirurgické trendy a další aktuální pohledy. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, c2001, 303 s. Sestra. ISBN 80-859-1225-2.
Preliminary scope of work
Diplomová práce detailně zkoumá pooperační komplikace infekčního charakteru u pacientů, kteří podstoupili operaci mozkového nádoru. Zabývá se četností výskytu těchto komplikací, jejich závažností, závislostí na různých faktorech a navrhuje nejvhodnější ošetřovatelské postupy využívané při péči o pacienta, u něhož se tyto komplikace vyskytly. Z hlediska struktury je práce rozdělena na dvě základní části – teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá zkoumanou problematikou z hlediska lékařského oboru neurochirurgie (přibližuje diagnózy, stavy, operační či jiné výkony a komplikace, jejichž výskyt lze po těchto operacích či výkonech předpokládat), detailně rozebírá specifika ošetřovatelských postupů a péče o pacienta na neurochirurgické JIP a konečně se podrobně věnuje infekcím a nozokomiálním nákazám, včetně popisu jejich nejčastějších typů, jejich původců, diagnostiky a léčby. Druhá, empirická část se zaměřuje na zkoumání problematiky z praktického hlediska. Za pomoci souboru kazuistik přibližuje, jaké konkrétní komplikace se nejčastěji na neurochirurgické JIP vyskytují u pacientů po operaci mozkového nádoru, jaké jsou nejčastější způsoby jejich léčby a jaké ošetřovatelské postupy jsou nejvíce používány při péči o pacienta s těmito komplikacemi. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny získané informace.
Preliminary scope of work in English
This thesis examines in detail the nature of postoperative infectious complications in patients who underwent brain tumor surgery. It deals with the incidence of these complications and their severity, depending on various factors and suggests the most appropriate nursing procedures used in the care of a patient in whom these complications occurred. For the structure of the work is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part deals with the issues examined in terms of the medical field Neurosurgery (closer diagnoses, conditions, operations and other procedures, and complications to occur after these operations or expected performance), analyzes a nursing practice and patient care on neurosurgical ICU, and finally closely examines infections and nosocomial diseases, including a description of the most common types, their agents, diagnosis and treatment. The second, empirical part focuses on the problems from a practical point of view. With the help of set of case studies it closer which specific complications are most commonly found on the neurosurgical ICU in patients after surgery of brain tumors, what are the most common methods of treatment and nursing procedures which are most used in the care of patients with these complications. In conclusion summarizes the information obtained and evaluated.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html