Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Informovanost dětských pacientů a rodičů před anestezií
Thesis title in Czech: Informovanost dětských pacientů a rodičů před anestezií
Thesis title in English: Awareness of pediatric patients and their parents before anesthesia
Key words: Anestezie, dětská anesteziologie, informovanost, pacient, děti, rodiče
English key words: Anesthesia, pediatric anesthesiology , awareness, patient, children, parents
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.10.2012
Date of assignment: 24.10.2012
Date and time of defence: 11.06.2013 11:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeńská 800, Praha 4
Date of electronic submission:22.04.2013
Date of proceeded defence: 11.06.2013
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: Ivan Novák
 
 
 
Guidelines
vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
References
LARSEN, Reinhard a Jarmila DRÁBKOVÁ. Anestezie. 7. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2004, 1376 s. ISBN 80-247-0476-5.
RYŠAVÁ, Marie. Základy anesteziologie a resuscitace u dětí. 2. dopl. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, 234 s. ISBN 80-701-3400-3.
PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 247 s. ISBN 978-802-4729-688.
VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 144 s. ISBN 80-247-1262-8.
JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 77 s. ISBN 978-802-4721-712.
SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 63 s. ISBN 978-807-2628-452.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 978-802-4609-560.
KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 175 s. ISBN 978-802-4727-134.
JOHN J. NAGELHOUT, John J.Karen L. Handbook of nurse anesthesia. 4th ed. St. Louis, Mo: Saunders/Elsevier, 2010, 144 s. ISBN 978-141-6050-247.
TAIMOORAZY, Benjamin. Before you go under: a step by step guide to ease your mind before going under anesthesia. An AccuPress ed. Bloomington, IL: AccuPress, 2008, 144 s. ISBN 978-061-5184-708.
SWEENY, Frank. The anesthesia fact book: everything you need to know before surgery. 4th ed. Cambridge, MA: Perseus Pub., 2003, xv, 237 p. ISBN 07-382-0823-X.
Smith's anesthesia for infants and children. 8th ed. Editor Peter J Davis, Franklyn P Cladis, Etsuro K Motoyama. St. Louis, Mo.: Mosby, 2011, xix, 1356 p. ISBN 978-032-3066-129.
Preliminary scope of work
Závěrečná práce předkládá výsledky vlastního kvalitativního výzkumu realizovaného na vybraných pracovištích fakultních nemocnic poskytujících anesteziologickou péči u dětí a mladistvých. Teoretická část práce si klade za cíl seznámit čtenáře se specifikami dětské anesteziologie, dále základy efektivní a profesionální komunikace s dětským pacientem, které vycházejí ze znalostí obecné a vývojové psychologie, a v neposlední řadě předkládá přehled dostupných informačních materiálů jednotlivých anesteziologických pracovišť. Empirická část práce pak prezentuje výsledky vlastního výzkumu sledujícího kvalitu předoperační informovanosti dětí i rodičů.
Preliminary scope of work in English
Final thesis presents the results of qualitative research conducted at selected sites teaching hospitals providing anesthetic care for children and adolescents. The theoretical part of the work aims to inform readers about the specifics of pediatric anesthesiology, as well as foundations of an effective and professional communication with a child patient, based on knowledge of general and developmental psychology, and finally presents an overview of available information materials of anesthetic departments. The empirical part of the paper presents the results of a research which monitors the quality of preoperative awareness of children and parents.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html