Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj ekonomické spolupráce mezi EU a USA od konce studené války
Thesis title in Czech: Vývoj ekonomické spolupráce mezi EU a USA od konce studené války
Thesis title in English: The Developement of Economic Cooperation between EU and USA since the end of the Cold War
Key words: Evropská unie, Spojené státy americké, ekonomická spolupráce, transatlantické vztahy, obchod, přímé zahraniční investice
English key words: European Union, United States of America, Economic Cooperation, Transatlantic Relations, Trade, Foreign Direct Investments
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2012
Date of assignment: 21.10.2012
Date and time of defence: 08.09.2014 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:31.07.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Reviewers: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat faktory, které ovlivňovaly měnící se intenzitu bilaterální hospodářské spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými v období mezi lety 2002 a 2012. Kvantitativní měření pomocí korelace jsou prováděna zvlášť pro obchodní a finanční oblast. Prvním testovaným faktorem je vzájemná ekonomická interdependence EU a USA. Tento faktor vychází z liberálního proudu v mezinárodních vztazích. Předpokládaný pozitivní vliv vzájemné závislosti byl potvrzen pouze pro finanční oblast. Pro oblast obchodní byl naopak zjištěn vliv negativní. Druhý zkoumaný faktor odpovídá realistickému pohledu na mezinárodní vztahy. Jedná se o pozitivní vliv, který má mít klesající relativní hospodářské postavení EU a USA ve světě na prohlubování jejich vzájemné spolupráce. Tento vliv byl potvrzen jak ve finanční, tak i v obchodní sféře. Posledním testovaným faktorem byla meziroční změna objemu transakcí. Tento faktor byl identifikován na základě teorie funkcionalismu, neofunkcionalismu a teorie komunikace. Předpokládaný pozitivní vliv zvyšujícího se objemu transakcí na prohloubení spolupráce byl prokázán pouze v obchodní dimenzi. Nejlepším faktorem vysvětlujícím změnu v intenzitě hospodářské spolupráce mezi EU a USA ve zkoumaném období se nakonec ukázal být pokles relativního ekonomického postavení ve světě, který vychází z realistické tradice.
Preliminary scope of work in English
This thesis will deal with the factors that influence changing intensity of bilateral economic cooperation between EU and USA in the period between 2002 and 2012. The quantitative tests by correlation are made separately for the trade and the financial area of cooperation. The first tested factor was the economic interdependence of EU and USA, which is based on liberal thoughts in international relations. Its positive influence on cooperation that was assumed for this factor was confirmed only in case of the financial area. On the other hand, for the trade sphere the premise was disproved. The second tested factor was formulated based on realism in international relations. It says that decreasing economic standing of EU and USA leads to their increased cooperation. This influence was confirmed both for trade and financial cooperation. The last researched factor was the annual change in the volume of transactions. This factor is based on functionalism, neofunctionalism and communication theory. The assumed positive influence of increased transactions on cooperation was confirmed only in trade dimension. The best factor that can explain the changing bilateral economic cooperation of EU and USA between 2002 and 2012 proved to be the one based on realism – the declining standing of both subjects in global economy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html