Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Generace femtosekundových optických pulsů ve střední infračervené oblasti
Thesis title in Czech: Generace femtosekundových optických pulsů ve střední infračervené oblasti
Thesis title in English: Generation of femtosecond optical pulses in mid-infrared range
Key words: femtosekundové pulsy, nelineární optika
English key words: femtosecond pulses, nonlinear optics
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.10.2012
Date of assignment: 05.11.2012
Confirmed by Study dept. on: 02.07.2013
Advisors: Mgr. Tomáš Popelář
Guidelines
Pro univerzalitu spektroskopické laboratoře je důležité mít k dispozici co nejširší rozsah dostupných vlnových délek. Jako zdroje světla se používají lasery, které však nejsou laditelné v dostatečném spektrálním intervalu. Není příliš výhodné pořizovat kvůli každé vlnové délce nový, navíc pro mnohé z nich je konstrukce laseru nemožná nebo značně obtížná, a tudíž drahá. Proto se využívá nelineární optické interakce, kdy se při vysokých intenzitách světelné svazky nešíří v látkách nezávisle, ale navzájem se ovlivňují. Tak je možné získat světlo o nové frekvenci, které si kromě intenzity (protože účinnost bývá poměrně nízká) do jisté míry uchovávají vlastnosti generujících laserových pulsů. Jako interakční látky se používají různé opticky nelineární krystaly.
V naší femtosekundové laserové laboratoři je možné pracovat se světlem (pulsy délky 100 fs) od daleké ultrafialové do blízké infračervené oblasti (200 – 2 800 nm). V rámci tohoto projektu bude sestavena aparatura na generaci vlnových délek ve střední infračervené oblasti (3 000 – 18 000 nm). V teoretické části (listopad-leden) se student seznámí s konkrétní částí nelineární optiky (generace rozdílové frekvence ze dvou laserových svazků), která se bude využívat, spolu s relevantními časopiseckými články, ze kterých se bude vycházet. Ve spolupráci s konzultantem (únor-květen) pak bude aparatura stavět a testovat, podle úspěšnosti bude využita v konkrétním měření. Studentovi se tak nabízí unikátní možnost velmi důvěrně se seznámit s novým experimentem, na kterém by v případě zájmu tak mohl velmi snadno měřit svoji bakalářskou práci.
References
Literatura:
P.Malý: Optika, Karolinum, 2008
F Rotermund et al.: Optics Communications 185, 177 (2000)
R. A. Kaindl et al: J. Opt. Soc. Am. 17, 2086 (2000)


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html