Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Služby nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu
Thesis title in Czech: Služby nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu
Thesis title in English: Services over digital archives in science and research
Key words: Digitální archiv, institucionální repozitář, vědecká komunikace, informační služby, OAI-PMH, metadata, sklízení metadat, otevřený přístup
English key words: Digital archive, institutional repository, scholarly communication, information services, OAI-PMH, metadata harvesting, open access
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.04.2013
Date of assignment: 17.04.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 10.07.2013
Date and time of defence: 25.05.2015 09:00
Date of electronic submission:15.04.2015
Date of proceeded defence: 25.05.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zjistit, analyzovat a vyhodnotit různorodé služby, které dnes působí nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu, zejména volně dostupnými, a napomáhají tak efektivnímu rozšiřování a využívání jejich informací (vyhledávací služby, identifikační služby, sociální sítě aj.). Doprovodným cílem bude návrh jejich typologie. Práce bude zabírat služby provozované v Evropě, Severní Americe a Austrálii.

Proveďte rešerši k tématu, vybrané tituly literatury prostudujte a vyhodnoťte. Zjišťování informačních služeb bude zajišťováno také pomocí různých rešeršních postupů v prostředí internetu. Specifickým parametrem jejich identifikace budou toky metadat ze zdrojových digitálních archivů včetně způsobů získávání těchto metadat. Podstatným zdrojem informací budou samotné vybrané online informační služby. Po vyhodnocení všech získaných informací přistupte k formulaci textu.

Práce v první části stručně představí základní pojmy a současnou scénu komunikace informací v oblasti vědy a výzkumu v prostředí internetu. V hlavní části práce budou postupně představeny výsledky analýzy a hodnocení vybraných služeb. Výběr se bude opírat o různá dílčí statistická měření vlastností služeb (počet sklízených archivů, velikost jejich fondů, velikost metadatových databází aj.). K dílčím charakteristikám služeb by měly patřit také informace o provozovatelích těchto služeb, technickém, programovém a finančním zabezpečení, formáty nabízených metadat, věcná pořádání a návazně způsoby a možnosti vyhledávání informací, kvalita uživatelských rozhraní, autorsko-právní otázky aj. Relevantní parametry různých služeb budou porovnávány. Závěrečná část celkově zhodnotí získané poznatky a nastíní trendy a perspektivy dalšího rozvoje těchto služeb.
References
A DRIVER's guide to European repositories. Amsterdam: Amsterdam University Press, © 2008. 215 s. ISBN 978-90-5356-411-0. Dostupné také komerčně z EBRARY:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10302633.

FOULONNEAU, Muriel. Investigative study of standards for digital repositories and related services. Amsterdam: Amsterdam University Press, © 2008. ISBN 978-90-5356-412-7. Dostupné také komerčně z EBRARY:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10302424.

BERTOCCO, Sara. TIPS: an integrated service provider over open archives. In: Workshop on the Open Archives Initiative (OAI) and Peer Review journals in Europe, CERN (Geneva, Switzerland), 22-25 March 2001 [online]. 2001 [cit. 2013-04-22]. Dostupný z:http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a01193. Dostupný také z: http://eprints.rclis.org/4512/.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html