Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Studium metod pro analýzu dat z aktivační sondy vystavené neutronovému záření v tokamacích
Thesis title in Czech: Studium metod pro analýzu dat z aktivační sondy vystavené neutronovému záření v tokamacích
Thesis title in English: Methods of data analyses for activation probes measuring neutron radiation in tokamaks
Key words: fúze tokamak neutrony aktivace "analýza dat"
English key words: fusion tokamak neutrons activation "data analyses"
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.10.2012
Date of assignment: 09.10.2012
Confirmed by Study dept. on: 17.01.2013
Date and time of defence: 12.09.2013 00:00
Date of electronic submission:01.08.2013
Date of submission of printed version:01.08.2013
Date of proceeded defence: 12.09.2013
Reviewers: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Měření toku neutronů z vysokoteplotního plazmatu fúzních reaktorů se má stát jedním ze základních prostředků řízení budoucích fúzních elektráren a vyhodnocování jejichprovozu. Mezi vhodné metody měření patří i využití aktivačních sond. Aktivační sonda obsahuje několik různých, dobře definovaných materiálů, které jsou zvolené tak, aby rozdílným způsobem jaderně reagovaly s rozdílnými energetickými složkami neutronového toku. Materiály sondy jsou zvoleny tak, aby v důsledku jaderných
reakcí vznikly dlouhodobě radioaktivní prvky, které lze po vyjmutí sondy z tokamaku odeslat
k identifikaci do speciálních laboratoří pro spektrometrii velmi slabých zdrojů jaderného záření. Tak se určí, kolik a jakých jaderných reakcí ve vzorcích proběhlo. Pravděpodobnosti (účinné průřezy) jaderných reakcí jsou funkcí energie neutronů (příp. dalších částic ionizujícího záření), a tato funkce je pro každý materiál sondy jiná. Zpětné odvození vlastností neznámého radiačního pole z celkové naměřené aktivace několika vzorků představuje nedostatečně určený problém, který se řeší pomocí dekonvoluce.
Úkolem bakalářské práce bude:
i) provést rešerši. Metoda měření radiačních polí pomocí aktivačních sond je známa z jaderné a
subjaderné fyziky a techniky, ale v oboru termojaderné fúze je nová.
ii) přesně definovat dekonvoluční úlohu pro aktivační sondu, která se chystá k instalaci na tokamak ASDEX-U, zejména na základě účinných průřezů pro potenciální jaderné reakce v této aktivační sondě stanovit tzv. matici odezvy v závislosti na energii neutronů a na materiálech sondy
iii) seznámit se s možnými metodami řešení dekonvoluční úlohy (zejména s Tichonovovou regularizací), a kvalifikovaně je diskutovat včetně demonstrace očekávaných možností analýzy radiačního pole pomocí sady modelových dat. Software pro Tichonovovu regularizaci již existuje (v prostředí MatLab nebo Python), pro úspěšné splnění této bakalářské práce stačí jen jeho mírná modifikace.
References
G. McCracken, P. Stott: Fúze, energie Vesmíru, MF edice Kolumbus, 2006
G. Bonheure et al.: Neutron diagnostics for reactor scale fusion
experiments: a review of JET systems, PoS(FNDA2006)091,
http://pos.sissa.it/archive/conferences/025/091/FNDA2006_091.pdf
J. Mlynar et al.: Neutron Spectra Unfolding with Minimum Fisher
Regularisation, PoS(FNDA2006)063,
http://pos.sissa.it//archive/conferences/025/063/FNDA2006_063.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html