Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Screenigova studie různých rostlinných taxonů a jejich vliv na lidské enzymatické systémy I.
Thesis title in Czech: Screenigova studie různých rostlinných taxonů a jejich vliv na lidské enzymatické systémy I.
Thesis title in English: Screening of various plant taxa and their influence on human enzyme systems I.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacognosy (16-16180)
Supervisor: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2016
Date of assignment: 23.11.2017
Date and time of defence: 08.06.2018 08:00
Date of electronic submission:06.05.2018
Date of proceeded defence: 08.06.2018
Reviewers: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Advisors: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.
Guidelines
Provedení literární rešerše na uvedené téma
Zajištění potřebné originální literatury
Sepsání práce dle zvyklostí obvyklých na pracovišti (rozsah práce cca 50-60 stran, 40-70 literárních odkazů)
References
Monografie k dané tématické oblasti dostupné v knihovně FaF UK Internetové databáze Chemical Abstracts (Scifinder), Medline
Periodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytochemistry, Natural Product Communications aj.)
Databáze např. Beilsteins Handbuch der Organische Chemie, Reaxys aj.
Preliminary scope of work
studium literatury na téma obsah alkaloidů ve vytipovaných taxonech
sumární extrakce ze vzorků rostlin
příprava alkaloidního koncentrátu ze sumárního extraktu
spolupráce při stanovení biologické aktivity alkaloidního extraktu na inhibici acetyl- a butyrylcholinesterasy (prof. Opletal)
spolupráce při GC/MS analýze alkaloidního koncentrátu – zjištění profilu alkaloidů v přidělených vzorcích
studium a vyhodnocení spekter MS vybraných alkaloidů z přiděleného rostlinného materiálu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html