Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Etika, pravdivost a objektivita v historii fotografie, zejména žurnalistické
Thesis title in Czech: Etika, pravdivost a objektivita v historii fotografie, zejména
žurnalistické
Thesis title in English: Ethics, truthfulness and objectivity in the history of photography,
esp. journalistic
Key words: Fotografie, žurnalistika, sociální etika, dětská práce, propaganda, manipulace.
English key words: Photograph, journalism, social ethics, child labor, propaganda, manipulation.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.09.2012
Date of assignment: 18.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 17.12.2012
Date and time of defence: 27.01.2014 09:00
Date of electronic submission:07.12.2013
Date of submission of printed version:07.12.2013
Date of proceeded defence: 27.01.2014
Reviewers: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Při volbě tématu vycházel student z jeho vlastního mnohaletého zájmu o téma práce a studia tuzemské i zahraniční literatury, včetně jeho rozsáhlé vlastní sbírky historické fotografické literatury. V práci budou použity ve větší míře materiály, které nejsou obecně laické, ale mnohdy ani odborné veřejnosti známy.
Student si ověřil, že na navrhované téma nebyla dosud žádné podobná práce vypracována. Prací na téma etika žurnalistické fotografie bylo sice vypracováno na různých vysokých školách několik, ale všechny byly zaměřeny na konkrétní případy a události nedávné doby.
Diplomová práce bude paralelně popisovat a hodnotit v historických souvislostech tři vzájemně související linie:

1. Vývoj fotografické techniky, materiálů a fotografických postupů
2. Využití fotografie v médiích v historických souvislostech
3. Úpravy a pozměňování fotografií – konkrétní případy v historii fotografie, jejich tvůrci a motivace, které k úpravám či falzifikaci vedly.

Diplomová práce se bude zabývat obdobím od vzniku fotografie v roce 1839 do roku 2000.
Pozdější období již nelze nazvat historické, bylo popsáno v jiných pracích a rok 2000 je také obdobím, kdy se v širším měřítku začala uplatňovat digitální fotografie s novými možnostmi úprav. To je problematika na samostatnou práci a proto bude zmíněna jen v hlavních rysech.
References
Baatz, Willfried: Geschichte der Fotografie. DuMont Buchverlag, Köln 1997
Brauchitz, Boris: Kleine Geschichte der Fotografie. Philipp Reclam jun. GmbH&Co. Stuttgart 2002
Co je fotografie, 150 let fotografie, katalog k výstavě ke 150. výročí fotografie v Mánesu, Praha 1989
Hlaváč, Ĺudovít: Dejiny fotografie. Osveta, Martin 1984.
Köpplová, B.-Köppl L.: Dějiny světové žurnalistiky 1. Novinář, Praha 1989
Lábová, Alena – Láb, Filip: Soumrak fotožurnalismu?, Karolinum, Praha 2009
Lábová, Alena: Základy fotožurnalistiky II.. SPN, Praha 1990
McNair, Brian: Sociologie žurnalistiky. Portál, Praha 2004
Mrázková, Daniela - Remeš, Vladimír: Cesty československé fotografie. Mladá fronta, Praha 1989.
Mrázková, Daniela: Příběh fotografie. Mladá fronta, Praha 1985.
Řeháková, Hana: Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK. X-Egen s.r.o., Praha 1999
Scheufler, Pavel: Historické fotografické techniky. IPOS ARTAMA, Praha 1993.
Tausk, Petr : A Short History of Press Photography, MON, Praha 1988
Tausk, Petr: Dějiny fotografie. Středočeské krajské kulturní středisko, Praha 1979
Rozvoj české společnosti v Evropské unii III – Média, MATFYZPRESS, Praha 2004

Další zdroje:

Výstava „Česká fotografie 1840-1950“, Galerie Rudolfinum, Praha 2004
Výstava „Zlaté časy médií“, Národní muzeum, Praha 2005
Výstava „Kontroverze“, Galerie Rudolfinum, Praha 2011
www.masters-of-photography.com
www.zonezero.com
Preliminary scope of work
Úvod
1. Předpoklady pro vznik fotografie a jejího uplatnění v tisku.
1.1. Pokroky ve vědě a technice jako výchozí stupeň pro vynález fotografie
1.2. Nový typ tiskovin, obrazové zpravodajství a obrázkové časopisy
2. G.A. Rejlander – „Dvě životní cesty“, první etické téma a ukázka
manipulace s fotografií
3. Rané období sociálně etické a humanistické fotografie od vynálezu fotografie
do konce 1. světové války
3.1. Henry Mayhew „London Labour and the London Poor“
3.2. J. Thompson a A. Smith „Street Life in London“
3.3. Dr. Barnardo a jeho domovy pro děti
3.4. Thomas Annan - Old Closes and Streets of Glasgow
4. Sociálně etická a humanistická fotografie v USA do konce 1. světové války
4.1. Jacob Augustus Riis – fotografie prosazuje sociální reformy
4.2. Lewis Wickes Hine – fotoaparát jako nástroj sociální reformy
4.3. John Spargo - The Bitter Cry of Children (Hořký pláč dětí)
5. Války a jiné ozbrojené konflikty do konce 1. světové války
6. Zdokonalení tiskových technik – masový průnik fotografií do novin
a časopisů
7. Sociálně etická a humanistická fotografie v meziválečném období
7.1. Sociálně etická a humanistická fotografie
v meziválečném Československu
7.2. Sociálně etická a humanistická fotografie ve Velké Británii
7.3. Sociálně etická a humanistická fotografie v meziválečném Německu
7.3.1. Fenomén „Arbeiterfotografie“ – „Dělnická fotografie“
8. Fotografie v boji proti fašismu
9. Sociálně etická a humanistická fotografie v meziválečném období v USA
9.1. Velká hospodářská krize
9.1.1. Aktivizace extrémistických hnutí v době krize v USA
9.1.2. Rooseweltův program New Deal (Nový úděl)
9.1.3. Farm Security Administration (FSA)
(Hospodářská bezpečnostní správa)
10. Pravdivost a objektivita fotografie
11. Etika fotografie v politické propagandě a manipulaci s veřejností
11.1. Fotografie v politické propagandě v Německu
11.2. Fotografie v politické propagandě a manipulaci v sovětském Rusku
a v SSSR
12. Etická problematika ve fotografii v Československu, propaganda
a manipulace
12.1. Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
12.2. Československo – Třetí republika, od května 1945 do února 1948
12.3. Československo po února 1948, nástup totalitního režimu
13. Závěr
14. Seznam použité literatury a dalších zdrojů

Preliminary scope of work in English
Introduction
1. Prerequisites for the emergence of photography and its use in print.
1.1. Advances in science and technology as the default level for the invention of photos
1.2. A new type of printed, visual reporting and pictorials magazines
2. G. A. Rejlander - "Two way of life", the first ethical issue and demonstration
photo manipulation
3. The early period of social ethical and humanistic photos from the invention of photography to the end of World War I
3.1. Henry Mayhew „London Labour and the London Poor“
3.2. J. Thompson a A. Smith „Street Life in London“
3.3. Dr. Barnardo and his homes for children
3.4. Thomas Annan - Old Closes and Streets of Glasgow
4. Socio-ethical and humanistic photography in the United States by the end of the first World War
4.1. Jacob Augustus Riis - Photo advocates of social reform
4.2. Lewis Wickes Hine - camera as a tool of social reform
4.3. John Spargo - The Bitter Cry of Children
5. Wars and other armed conflicts by the end of the first World War
6. Improvements printing techniques - mass penetration photos to newspapers
and magazines
7. Social-ethical and humanistic photography in the interwar period
7.1. Social-ethical and humanistic photos
in interwar Czechoslovakia
7.2. Socio-ethical and humanistic photography in the UK
7.3. Social ethical and humanistic photography in interwar Germany
7.3.1. The phenomenon of "Arbeiterfotografie" - "Workers 'photo"
8. Photos in the fight against fascism
9. Socio-ethical and humanistic photography in the interwar period in the USA
9.1. The Great Depression
9.1.1. Activation of extremist movements during the crisis in the USA
9.1.2. Roosevelt's New Deal program
9.1.3. Farm Security Administration (FSA)
10. Truthfulness and objectivity photos
11. Ethics of Photography in political propaganda and manipulation of the public
11.1. Photos in political propaganda in Germany
11.2. Photos in political propaganda and manipulation in Soviet Russia
and in the USSR
12. Ethical issues in photography in Czechoslovakia, propaganda
and manipulation
12.1. Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945)
12.2. Czechoslovakia - The Third Republic, from May 1945 to February 1948
12.3. Czechoslovakia after February 1948, the advent of the totalitarian regime
13. Conslusion
14. Bibliography and other resources
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html