Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vazba v trestním řízení
Thesis title in Czech: Vazba v trestním řízení
Thesis title in English: Custody in criminal trial
Key words: vazba, trestní řízení, obviněný
English key words: custody, criminal trial, accused
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.08.2012
Date of assignment: 07.08.2012
Confirmed by Study dept. on: 07.08.2012
Date and time of defence: 11.04.2014 09:30
Venue of defence: PF UK m. 309
Date of electronic submission:11.12.2013
Date of submission of printed version:11.12.2013
Date of proceeded defence: 11.04.2014
Reviewers: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rigorózní práce se zabývá problematikou vazby jakožto zajišťovacího prostředku trestního práva, jenž představuje nejzávažnější zásah do osobní svobody obviněného. Práce se kromě úvodní a závěrečné části člení do devíti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje ústavněprávnímu zakotvení vazby. Následuje kapitola týkající se materiálních otázek vazebního práva. Stěžejní část práce je věnována procesním otázkám vazby, vlastnímu rozhodování o vzetí obviněného do vazby, vazebnímu zasedání, přezkumu důvodnosti vazby, rozhodování o prodloužení vazby a opatřením nahrazujícím vazbu. V dalších kapitolách je rozebrána vazba v řízení ve věcech mladistvých, obhajoba obviněného ve vazbě, výkonu vazby a odpovědnosti za škodu za vykonanou vazbu. Stručně je konstatována slovenská právní úprava vazby. Poslední kapitola se věnuje vyhodnocení zjištěných údajů týkajících se vazebních věcí za rok 2012 v působnosti Okresního státního zastupitelství v Jihlavě a jejich komparaci s údaji z jiných státních zastupitelství.
Cílem mé práce bylo poskytnout ucelenou charakteristiku současné úpravy vazby zejména v kontextu rozsáhlé novely tohoto institutu č. 459/2011 Sb. a novely připojené k zákonu č. 45/2013 Sb., upozornit na některá problematická ustanovení a navrhnout způsob jejich řešení.
Preliminary scope of work in English
Docotral thesis deals with the issue of custody as a hedge of criminal law, which is the most serious interference with the personal liberty of the accused. The thesis in addition to the initial and final part is divided into nine chapters. The introductory chapter is devoting to embedding custody .The following chapter is focused on material issues of custodial rights. The main part is devoted to procedural custody issues, its own decision to remand the accused in custody, custodial session, review the merits of the custody decision to extend it and replacing the bond measure. In the following chapters is analyzed the custody in juvenile proceedings, the defense of the accused in custody, custody and liability for damage done by a detention. Briefly identifies the Slovak legislation custody. The last chapter is devoted to the detected data relating to remand cases for 2012 in the scope of the District Public Prosecutor's Office in Jihlava and their comparison with data from other government offices.
The aim of my thesis was to provide a comprehensive characterization of the current legislation ties especially in the context of extensive amendment of the Institute No. 459/2011 Coll. and the attached amendment to Act No. 45/2013 Coll., to focused on some problematic provisions and propose approaches to address them.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html