Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Právní aspekty postavení finančních arbitrů v České republice a vybraných zemích EU
Thesis title in Czech: Právní aspekty postavení finančních arbitrů v České republice
a vybraných zemích EU
Thesis title in English: Legal aspects of the position of financial arbiters in Czech
Republic and selected EU countries
Key words: Ochrana spotřebitele na finančním trhu, nástroje ochrany spotřebitele, subjekty ochrany spotřebitele, řešení sporů na finančním trhu, rozhodčí řízení, mediace, finanční arbitr, FIN-NET, INFSOS, projekt MPO
English key words: Consumer protection on the financial market, instruments of consumer protection, consumer protection agencies, settlement of disputes in the financial market, arbitration, mediation, financial arbiter, FIN-NET, INFSOS, project MPO
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Supervisor: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.07.2012
Date of assignment: 26.07.2012
Confirmed by Study dept. on: 26.07.2012
Date and time of defence: 24.06.2013 00:00
Venue of defence: PF UK
Date of electronic submission:29.12.2012
Date of submission of printed version:03.01.2013
Date of proceeded defence: 24.06.2013
Reviewers: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato rigorózní práce pojednává o právních aspektech postavení finančního arbitra v České republice a obdobných orgánů ve vybraných zemích Evropské unie. V úvodu práce je věnována pozornost problematice ochrany spotřebitele na finančním trhu v evropském a českém právu. Je přiblížena evropská politika ochrany spotřebitele a nástroje její realizace na našem území. Následující kapitola popisuje možnosti řešení sporů mezi finančními institucemi a jejich klienty. Mezi tyto možnosti patří mediace, rozhodčí řízení, finanční ombudsmani bankovních institucí, jakož i projekt MPO. Třetí část práce se zabývá institutem finančního arbitra, který byl zřízen jako rychlý a účinný mechanismus pro řešení sporů na finančním trhu. Je především přiblížen vznik a zánik výkonu funkce finančního arbitra a předpoklady pro výkon funkce. Zvláštní pozornost je věnována specifikům řízení před finančním arbitrem. Další kapitola je zaměřena na komparaci finančního arbitra s obdobnými orgány a institucemi v zahraničí. Konkrétně je popsán způsob mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu na Slovensku, ve Velké Británii a v Estonsku. Pátá kapitola popisuje způsoby spolupráce finančních arbitrů, ombudsmanů a jiných orgánů v rámci mezinárodních organizací INFSOS a FIN-NET. V poslední části práce jsou předneseny úvahy de lege ferenda a je nastíněn možný budoucí vývoj právní úpravy.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with the topic of „Legal aspects of the position of financial arbiters in Czech Republic and selected EU countries“. At the beginning of this thesis is described the consumer protection policy in European union. There are also mentioned reasons, objectives and instruments of consumer protection in the financial market. The Czech Republic, as a member of European union, implements european consumer protection policy. In the area of consumer protection in the financial market operates primarily these entities: Czech National Bank, Czech Trade Inspection Authority, consumer organisations and professional associations of entrepreneurs in the financial market.
Second part of this thesis is dedicated to the possibilities of settlement of consumer disputes. Disputes between entrepreneurs and consumers in the financial market can be solved before the court or out of court. There are many methods of alternative dispute resolution, such as mediation or arbitration. These disputes are often resolved by ombudsman-type institutions.
Third chapter describes institute of the Finacial Arbiter. The Financial Arbiter of the Czech Republic is a special body for alternative dispute resolution. This body was established ten years ago, as part of harmonisation of the Czech national law with the European Union law.. The Financial Arbiter is appointed by the Gouvernement on a proposal from the Minister of Finance. Term of office is five years. The main activity of this body is deciding disputes in some areas of financial services. Proceedings before the Financial Arbiter is initiated by the client of financial institution.
Next chapter is about institutions similar to the Financial Arbiter, that operates in selected EU countries. I have chosen Slovakia, Great Britain and Estonia. Fifth chapter describes cooperation of the financial arbiters and similar bodies in European union and worldwide. FIN-NET and INFSOS are international organisations, that were established for this purpose.
The last chapter deals with the possible development of consumer protection in the financial market in the future, as well approaches some of the current problems.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html