Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Příjem NaCl v potravě u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí
Thesis title in Czech: Příjem NaCl v potravě u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí
Thesis title in English: NaCl intake in the diet of patients with severe arterial hypertension
Key words: Arteriální hypertenze,vysoký krevní tlak, sůl, NaCl, výživa, příjem
English key words: Arterial hypertension, high blood pressure, salt, NaCl, diet, food intake
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2012
Date of assignment: 15.07.2012
Date and time of defence: 09.06.2014 00:00
Date of electronic submission:06.05.2014
Date of proceeded defence: 09.06.2014
Course: Defense of Bachelor thesis (B01747)
Opponents: MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Arteriální hypertenze je závažné kardiovaskulární onemocnění, kterým v České republice trpí až 2,5 milionu lidí. Jde o civilizační chorobu, jejíž výskyt má v naší populaci stále rostoucí trend. Bakalářská práce je věnována problematice výživy u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí s ohledem na příjem kuchyňské soli v potravě. Nadbytek soli je jedním z rizikových faktorů rozvoje arteriální hypertenze. Cílem práce bylo posouzení vybraných stravovacích návyků z hlediska nutriční terapie.
Teoretická část popisuje arteriální hypertenzi, její příčiny, klasifikaci, epidemiologii, diagnostiku a v neposlední řadě léčbu. Dále složení soli, nezbytností či škodlivostí na lidský organismus.
Praktická část vychází z anonymního dotazníkového šetření, které je zaměřeno na dotazy týkající se:
· základních demografických parametrů v klinické léčbě hypertenze a
· nefarmakologické léčby tj. výživy (se zaměřením na sůl) a pohybové aktivity.
Snahou je zjistit stav výživy u pacientů s arteriální hypertenzí, informovanost o vhodné dietě, dodržování dietních zásad, jestli omezují či se vyhýbají slaným a nevhodným potravinám a jak jsou na tom z používáním soli.
Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto 115 osob (s převahou mužů 67,8%). Průměrný věk je 53 ± 13 let s průměrným BMI 32 ± 5 kg/m2. Výsledky ukazují vysoký příjem tučných a slaných skupin potravin (pochutiny, uzeniny, konzervované výrobky aj.), špatný pitný režim, nepravidelné snídaně, přisolování.
Přínosem práce pro praxi může být mé zjištění dietního chování (dietních chyb) u pacientů s hypertenzí, které může sloužit jako podklad pro zlepšení edukace se zaměřením na rizikové oblasti výživy (solení, slané a tučné potraviny).
Preliminary scope of work in English
Arterial hypertension is a serious cardiovascular disease which has developed at around 2.5 million people in the Czech Republic. It is a civilization disease with progressive occurrence among the population of the Czech Republic. This bachelor thesis deals with the diet of the patients with the arterial hypertension with focus to the intake of the cooking salt in the food. Excessive amount of the cooking salt in the food is believed to be one of the main risk factors for the development of the arterial hypertension. The aim of this thesis is an evaluation of the particular dietary habits from the point of the nutritional therapy.
Theoretical part of the thesis describes arterial hypertension its causes classification epidemiology diagnostics and last but not least its treatment.
Practical part of the thesis is based on the anonymous questionnaire. Questionnaire is focused on the questions concerning basic demographic characteristics in the clinical treatment of hypertension and on the questions concerning non-pharmacological treatment i.e. nutrition (with focus on the cooking salt) and physical activity. The aim is to find out the quality of arterial hypertension patients’ diet, their awareness of the proper diet, their adherence to the proper diet, whether patients avoid salty and improper food and their salt consumption.
115 individuals (67.8 % male) participated in the survey. Mean age of the participants is 53 ± 13.4 years with average BMI 32 ± 5 kg/m2. Survey results showed high occurrence of the patients with high consumption of the fat and salty food (salty snacks, charcuterie, canned products etc.), wrong drinking régime, irregular breakfasts, salt adding.
The thesis could contribute to practice by determination of dietary behavior (dietary faults) among hypertension patients which may be used to improve education of the patients with focus on hazardous areas of the hypertension patients diet (salt adding, salty and fat food)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html