Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Hmotnostní profil obézního pacienta
Thesis title in Czech: Hmotnostní profil obézního pacienta
Thesis title in English: Weight profile of patient with obesity
Key words: obezita, diabetes mellitus II. typu, maximální dosažená hmotnost, nezdravý životní styl
English key words: obesity, diabetes mellitus II. type, maximal achieved weight, unhealthy lifestyle
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2012
Date of assignment: 15.07.2012
Date and time of defence: 10.06.2013 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:25.04.2013
Date of proceeded defence: 10.06.2013
Course: Defense of Bachelor thesis (B01747)
Reviewers: doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Úvod: Obezita je onemocnění, které je v současné době na vzestupu a zejména ve vyspělých zemích dosahuje rozměrů epidemie. Přidruženou komplikací obezity je diabetes mellitus II. typu, který se manifestuje hlavně při vyšších stupních obezity. Dobrá znalost obezity a jejích příčin je klíčová pro další vhodné postupy v její léčbě.
Cíle: Práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny nárůstu hmotnosti u obézních jedinců. Dále zkoumá, jaká byla průměrná maximální dosažená hmotnost a jestli jsou nějaké rozdíly mezi skupinami osob s a bez diabetu mellitu. Také se zabývá hmotností jedinců v 18 letech života.
Metody: Data byla shromážděna ve formě grafů vývoje hmotnosti od 65 obézních jedinců (BMI › 35 kg/m2) s nebo bez přítomnosti diabetu mellitu II. typu. Jedinci byli rozděleni do 4 pracovních skupin podle pohlaví a podle přítomnosti diabetu mellitu. Následně byla data statisticky vyhodnocena.
Výsledky: Nejčastějšími důvody nárůstu hmotnosti u zkoumaného souboru jsou vlivy nezdravého životního stylu (75,38 %), diety s jo-jo efekty (58,46 %), zdravotní problémy (38,46 %), stres a těhotenství (shodně 29,23 %). Nejvyšší průměrná maximální dosažená hmotnost byla zaznamenána u mužů bez diabetu mellitu (182,59 + 36,04 kg), dále u žen bez diabetu mellitu (168,69 + 42,21 kg), následně u mužů s diabetem mellitem (164,13 + 27,03 kg) a nejnižší průměrné dosažené maximální váhy dosáhly ženy bez diabetu mellitu (143 + 30,66 kg). V 18 letech života mělo normální váhu 44,62 % jedinců, nadváhu 27,69 %, obezitou I. stupně trpělo 4,62 % jedinců, obezitou II. stupně 13,85 % jedinců a obezitou III. stupně 9,23 % jedinců. Obezitou II. a III. stupně pak trpělo dohromady 23,08 % jedinců.
Závěr: Z výsledků práce vyplývá, že ačkoliv je obezita onemocnění multifaktoriální, nezdravý životní styl a jiné vnější vlivy mají na její manifestaci nejvýznamnější podíl.
Preliminary scope of work in English
Introduction: Today, the obesity is a disease, which is on the rise and reaches epidemic proportion, especially in industrialized countries. Associated complication of obesity is diabetes mellitus II. type, which is manifested mainly at higher levels of obesity. The good knowledge of obesity and its causes is a key to appropriate treatment.
Object: Work aims to find out the most frequent causes weight gain in individuals with the obesity. Work also researches the average maximal achieved weight and if there are any differences between groups of individuals with and without diabetes mellitus. It also deals with weight of individuals in 18 years of life.
Methods: The data were collected from 65 individuals with obesity (BMI › 35 kg/m2) and with or without diabetes mellitus II. type. Individuals were divided into 4 groups according to sex and the presence of diabetes mellitus. Then, the data was statistically evaluated.
Results: The most frequent causes of weight gain in group of individuals were influences of uhealthy lifestyle (75,38 %), diets with yo-yo effect (58,46 %), health problems (38,46 %), stress and pregnancy in women (both 29,23 %). The highest average maximum peak weight was observed in men without diabetes mellitus (182,59 + 36,04 kg), then in women without diabetes mellitus (168,69 + 42,21 kg), followed by men with diabetes mellitus (164,13 + 27,03 kg) and the lowest average achieved maximum weight reached women without diabetes mellitus (143 + 30,66 kg). In 18 years of life, 44,62 % of individuals had normal weight, 27,69 % had overweight, 4,62 % of individuals suffered from obesity class 1, 13,85 % from obesity class 2 and 9,23 % from obesity class 3. 23,08 % of individuals suffered from obesity class 2 and 3.
Conclusion: The results of this work show that although obesity is multifactorial diseases, unhealthy lifestyle and other external factors have the most important part of the disease manifestation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html