Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vnímaná inflace v České republice
Thesis title in Czech: Vnímaná inflace v České republice
Thesis title in English: Perceived inflation in the Czech Republic
Key words: vnímaná inflace, očekávaná inflace, inflace, domácnost, spotřebitel, spotřebitelské ceny
English key words: perceived inflation, expected inflation, inflation, household, consumer, consumer prices
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: PhDr. Martin Dózsa
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.06.2012
Date of assignment: 07.06.2012
Date and time of defence: 10.09.2014 08:30
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:31.07.2014
Date of proceeded defence: 10.09.2014
Reviewers: Mgr. Daniel Šopov, M.Sc.
 
 
 
URKUND check:
References
Aoki, K. and Kimura, T. (2007). Uncertainty about Perceived Inflation Target and Monetary Policy. Discussion paper series 1: economic studies 2007-18. Frankfurt: Deutsche Bundesbank.
Badarinza, C. and Buchmann, M. (2009). Inflation Perceptions and Expectations in the Euro Area: The Role of News. ECB Working Paper No. 1088.
Döhring, B. and Mordonu, A. (2007). What drives inflation perceptions? A dynamic panel data analysis. European Economy Economic Papers, No. 284. European Commission. Brussels.
Hoffmann, J., Leifer, H. - A. and Lorenz, A. (2006). Index of Perceived Inflation Or EU Consumer Surveys? An Assessment of Professor H. W. Brachinger's Approach. Intereconomics, Review of European Economic Policy, Vol. 41, 2006.
Hüfner, F. a Koske, I., (2008). The euro changeover on the Slovak Republic: Implications for inflation and interest rates. OECD Economics Department Working Paper No. 632, OECD, Paris.
Lindén, S. (2005). Quantified Perceived and Expected Inflation in the Euro Area - How Incentives Improve Consumers Inflation forecasts. Joint European Commission – OECD Workshop on international development of business and consumer tendency surveys. First draft, May 2005.
Eife, T. A. and Coombs, W. T. (2007). Coping with People's Inflation Perceptions During a Currency Changeover. University of Heidelberg Department of Economics Discussion Paper No. 458.
Aucremanne, L., Collin, M. and Stragier, T. (2007). Assessing the gap between observed and perceived inflation in the euro area: is the credibility of the HICP at stake? National Bank of Belgium Working Paper Series, 122.
Duffy, D. and Lunn, P. (2010). The Euro through the looking glass. Perceived inflation following the 2002 currency changeover. ESRI Working Papers, No. 338.
Diaz, F., Duarte, C. and Rua, A. (2009). Inflation (mis)perceptions in the euro area. Empirical Economics Vol. 39, No. 2.
Preliminary scope of work
Mezi významné ukazatele spotřebitelské nálady v České republice patří vnímaná a očekávaná inflace. Tyto ukazatele měří pomocí dotazníkového šetření subjektivní pocit změny spotřebitelských cen a jejich očekávaný vývoj na representativním vzorku české populace. Vnímaná a očekávaná inflace je obvykle vyšší než inflace naměřená. Čím je výše vnímané a očekávané inflace determinována? Existují nějaké konkrétní faktory ovlivňující jejich hodnoty? Jaký makroekonomický význam v České republice má vyšší vnímaná a očekávaná inflace? Velký rozdíl mezi inflací vnímanou a skutečnou může mít signifikantní vliv na celkovou ekonomickou aktivitu (Duffy, Lunn, 2010), znehodnocuje současný způsob měření inflace a indikuje neochotu veřejnosti akceptovat jednotlivé kroky monetární politiky (Hoffmann, Leifer, Lorenz, 2006). I když je vnímaná a očekávaná inflace hůře měřitelná, můžeme je považovat za významné ukazatele, u kterých je potřeba zkoumat jejich nejdůležitější determinanty.

Práce bude zkoumat vnímanou a očekávanou inflaci od roku 2006 do roku 2012. Zaměří se především na hledání determinantů ovlivňujících výši vnímané a očekávané inflace a následnou analýzu možných opatření vedoucích k jejímu snížení. Významná pozornost bude věnována období hospodářské krize.

Hypotéza:
1) Výše rozdílu mezi vnímanou a očekávanou inflací a inflací naměřenou koreluje s některým ze zkoumaných faktorů. Zkoumané faktory budou zejména věk, pohlaví, příjem a vzdělání.
2) Výše vnímané a očekávané inflace koreluje s naměřenou inflací, tedy, že rozdíl se s nárůstem naměřené inflace výrazně nemění.

Metodologie: Regresní model s použitím veřejně nedostupných dat výzkumné agentury GfK Czech s.r.o., která každý měsíc zkoumají subjektivní vnímání roční inflace a inflační očekávání českých domácností od roku 2006 do roku 2012. Dále použiji data o naměřené inflaci, která jsou veřejně dostupná na stránkách ČSÚ.

Osnova:
1) Úvod
2) Motivace ke zkoumání vnímané a očekávané inflace
3) Přehled současného přístupu
4) Ekonometrický výzkum a analýza obdržených výsledků
5) Výklad výsledků výzkumu z hlediska behaviorální ekonomie
6) Analýza možných nástrojů na snižování rozdílu
7) Závěr
Preliminary scope of work in English
Perceived and expected inflation are significant among all macroeconomics indicators in the Czech Republic. Using opinion poll research based on representative sample it measures consumer’s subjective feeling about price changes and future price developments, respectively. Consumers tend to overestimate both perceived inflation in past period and expected inflation for upcoming period. What are the main reasons for this overestimation? Are there any particular variables having strong influence on inflation perception and expectations? What are the main macroeconomics implications? Big difference between perceived and real inflation might have significant effect on whole economic activity (Duffy, Lunn, 2010), it degrades current method of inflation measurement and indicates household’s unwillingness to accept monetary policy steps (Hoffmann, Leifer, Lorenz, 2006). Even though perceived and expected inflation are not easy to measure, it is important to examine their most important determinants.

Bachelor thesis will examine perceived and expected inflation in Czech Republic from 2006-2012. I will focus on searching key determinants influencing perceived and expected inflation rate and consecutive analysis of possible measurements leading to reduced gap between perceived inflation, expected inflation and real inflation. Strong attention will be dedicated to the financial crisis period.

Hypothesis:
1) Difference between perceived inflation, expected inflation and real inflation and upcoming inflation respectively, correlates with some of examined factors. Examined factors will be mainly age, sex, income and education.
2) Perceived inflation and expected inflation correlates with real inflation and upcoming inflation respectively, thus the difference does not significantly change with increase or decrease of real inflation.
Methodology: Regression model using publicly unavailable data obtained by research agency GfK Czech, s.r.o., which examine every month household’s subjective feeling about price changes during last year and future price developments in Czech Republic from 2006 till 2012. I will use data about real inflation publicly available on CSU web pages.

Outline:
1) Introduction
2) Motivation to examine perceived and expected inflation
3) Review of current attitude
4) Econometric research and analysis of obtained results
5) Analysis of obtained results from the behavioural economic point of view
6) Analysis of possible measurements leading to gap reduction
7) Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html