Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Nietzsche a aristokratické hodnocení
Thesis title in Czech: Nietzsche a aristokratické hodnocení
Thesis title in English: Nietzsche and aristocratic ranking
Key words: Nietzsche, mravnost mravů, svědomí, slib, vyšší člověk, aristokratické hodnocení, suverenní individuum
English key words: Nietzsche, morality of custom, conscience, promise, higher man, aristocratic ranking, sovereign individual
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Supervisor: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.06.2012
Date of assignment: 08.06.2012
Date of electronic submission:26.06.2013
Date of proceeded defence: 20.09.2013
Course: Thesis Defence (YM4A1004)
Reviewers: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci chci pojednat o relativně neuceleném tématu vyššího člověka a specificky vyššího hodnocení. Hodlám v ní ukázat základní koncepty Nietzscheova myšlení z hlediska aristokratického hodnocení, tedy pokusit se volně vysvětlit témata Genealogie morálky ve vztahu k tématům ze souboru Vůle k moci (témata jako mravnost mravů, svědomí, slib atp.). Cílem by mělo být projasnění a konkretizace morálky takového typu člověka, kterým je dle začátku druhé knihy Genealogie právě „suverénní individuum, individuum rovné jen sobě samému“.
Preliminary scope of work in English
In aim of my master's thesis is to address the relatively incoherent topic of the higher man and, specifically, higher morality. I will try to show basic concepts of Nietzsche's thoughts from the aristocratic ranking point of view and thus try to loosely explain the implicit topics of, "On the Genealogy of Morality" (such as morality of custom, conscience, promise, etc.) in relation to the parts of Will to Power relating to aristoratic ranking. My goal is clarification and specification of morals of such type of a person, who, according to second book of, "On Genalogy of Morals", is "sovereign individual, something which resembles only itself".
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html