Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Thesis title in Czech: Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Thesis title in English: The Czech Republic pension system - developments after 1989 and its reform
Key words: Důchodový systém, důchodová reforma, sociální pojištění, stárnutí populace, sociální spravedlnost, celospolečenský konsensus.
English key words: Pension system, pension reform, social insurance, ageing population, social justice, societal consensus.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.06.2012
Date of assignment: 07.06.2012
Date and time of defence: 21.06.2013 00:00
Venue of defence: Jinonice
Date of electronic submission:13.05.2013
Date of proceeded defence: 21.06.2013
Reviewers: PhDr. Ivan Duškov
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu reformy českého důchodového systému s tím, že pro uvědomění si příslušných konsekvencí je analyzována v kontextu celého vývoje českého důchodového systému po roce 1989. Vedle hodnotového aspektu je pozornost věnována demografickému, legislativnímu, politickému, ekonomickému, sociálnímu, institucionálnímu a mezinárodnímu aspektu organizace a financování resp. finanční udržitelnosti důchodového systému. Rovněž je kladen důraz na komparaci důchodové reformy, která je realizována koaliční vládou premiéra Petra Nečase, s koncepcí důchodové reformy opoziční ČSSD prizmatem kritérií rozpočtové odpovědnosti, kvality života důchodců, solidarity, sociální spravedlnosti, ekvivalence a odolnosti důchodové reformy v čase. Teoretickými východisky jsou teorie path dependency, teorie institucionalismu, teorie Welfare State, teorie korporativismu a kriteriální ukotvení reformy. V diplomové práci je uplatněna metoda analýzy sekundárních dat a metoda komparativní analýzy. Pro získání sekundárních dat jsou využity metody vyhledávání dokumentů a datových záznamů.
Preliminary scope of work in English
The present thesis focuses on the analysis of the Czech pension system reform. In order to understand the respective consequences, the analysis is put into the context of the development of the Czech pension system after 1989. In addition to the value aspect, attention is paid to the demographic, legislative, political, economic, social, institutional and international aspects of the pension system, its arrangement, financing and financial sustainability. The comparison of the pension reform implemented by the coalition government of Prime Minister Petr Nečas with the concept of pension reform of the opposition Czech Social Democratic Party by the criteria of budgetary responsibility, quality of life of pensioners, solidarity, social justice, equivalence and resilience of pension reform in time is also emphasised. Theoretical bases include the theory of path dependency, the theory of institutionalism, the welfare state theory, the theory of corporatism and the criterion anchoring of the reform. The present thesis applies the method of analysis of secondary data and the method of comparative analysis. To obtain secondary data, methods of document and data record searching are utilised.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html