Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů
Thesis title in Czech: Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů
Thesis title in English: Hellenisation of Ancient Thrace based on epigraphical evidence
Key words: nápisy|epigrafika|epigrafická produkce|Thrákie|hellénizace|kulturní kontakt|změny společnosti|komplexní společnost|digital humanities
English key words: inscriptions|epigraphy|epigraphic production|Thrace|hellenization|cultural contact|social change|complex society|digital humanities
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Supervisor: PhDr. Jan Souček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2012
Date of assignment: 11.06.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 25.07.2013
Date and time of defence: 14.12.2017 14:30
Date of electronic submission:07.09.2017
Date of proceeded defence: 14.12.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
  doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
 
 
Guidelines
Tématem disertační práce je zkoumání vývoje působení řecké kultury v oblasti antické Thrákie, její recepce a uplatnění mezi původním thráckým obyvatelstvem. Základem práce bude především výzkum řeckých nápisů nalezených na území Thrákie a nejbližším okolí (oblast dnešního Bulharska, řecké části Thrákie a evropské části Turecka). Práce se pokusí nastínit vývoj řecko-thráckých vztahů, nejen na základě studia nápisů, ale i literárních pramenů a závěrů archeologických výzkumů. Cílem disertačního projektu bude zpracování již vydaných nápisných korpor tak, aby informace v nápisech již obsažené odhalily stupeň integrace řeckého prvku do thrácké společnosti. Mezi základními zkoumanými elementy na řecky psaných nápisech bude výskyt řeckých kultů a zvyklostí, přejímání sociální a politické organizace a osvojování řeckých a latinských jmen thráckým obyvatelstvem, případně jejich kombinace. Výsledky výzkumu budou prezentovány pomocí programu GIS, který umožňuje nejen přehledné a srozumitelné zobrazení prostorových dat (zde zmapovaných nápisů v Thrákii), ale i jejich další analýzy. Závěry nezávislého výzkumu nápisů budou porovnány s dostupnými literárními prameny, které případně buď doplní, či poukáží na možné nesrovnalosti mezi antickou historiografií a skutečným stavem událostí, tak jak je prezentují současné archeologické nálezy.
References
Archibald, Z.: (1998) The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked, Clarendon Press
Bonias, Z. I., Perreault, J. Y.: (2009) Greek and Thracians: Acts of the International Symposium „ Greek and Thracians Along the Coast in the Hinterland of Thrace During the Years Before and After the Great Colonization“, Thasos 26-27 September 2009, Thasos
Bouzek, J.: (2005) Thracians and Their Neighbours: Their Destiny, Art and Heritage, Studia Hercynia IX, Praha, str. 1 – 274
Casson, S.: (1926) Macedonia, Thrace and Illyria: Their Relations to Greece from the Earliest Times Down to the time of Philip, son of Amyntas, Oxford
Dimitrov, P.: (2009) Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy, Cambridge
Dumont, A., Homolle, T.: (1892) Inscriptions et monuments figurés de la Thrace, In: Mélanges d'archéologie et d'épigraphie, par Albert Dumont. Réunis par Th[éophile] Homolle et précédés d'une notice sur Albert Dumont par L[éon] Heuzey. Paris
Gregory I. N., Ell, P. S.: (2007) HISTORICAL GIS: Technologies, Methodologies and Scholarship, Cambridge
Eckstein, A. M.: (2009) Rome Enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230-170 BC, John Wiley & Sons
Hansen, M. H., Nielsen, T. H.: (2004) An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford
Isaac, B. H.: (1986) The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest, Brill
Knowles, A. K.: (2008) Placing History: How Maps, Spatial data, and GIS Are Changing Historical Scholarship, ESRI Press
Krauss, J.: (1980) Die Inschriften von Sestos und der thrakischen Chersones. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 19, Bonn
Łajtar, A.: (2000) Die Inschriften von Byzantion. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 58, Bonn
Loukopoulou, L. D. a kol.: (2005) Epigraphes tes Thrakes tou Aigaiou: metaxy ton potamon Nestou kai Hevrou (nomoi Xanthes, Rhodopes kai Hevrou), Athens
Malkin, I.: (2001) Ancient Perceptions of Greek ethnicity, Cambridge (MA.), London
Mihailov, G.: (1956-1997) Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, I-V, Sofia
Oppermann, M.: (1984) Thraker zwischen Karpartenbogen und Ägäis, Lepzig-Jena-Berlin
(2004) Die westpontischen Poleis. Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Weißach
(2007) Thraker, Griechen und Römer an der Westküste des Schwarzen Meeres, Mainz
Sayar, M. H.: (1998) Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) und Umgebung. Geschichte, Testimonien, griechische und lateinische Inschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften [DAW], 269. Vienna
Tačeva, M.: (2000) Seuthes III., Seuthopolis und Kabyle (341-252 v. Chr.) nach den epigraphischen und numismatischen Angaben / CEBT III, СЕВТОПОЛИС И КAБИЛЕ (341 – 252 г. пр. Хр.) според епиграфските и нумизматичните данни, Sofia
Tsetskhladze, G.: (1998) Greek Colonisation of the Black Sea Area: Stages, Models, and Native Population, In : Tsetskhladze, G.: The Greek Colonisation of the Black Sea Area, Stuttgart, str. 9 - 68
Xydopoulos, I.: (2007) The Concept and Representation of Northern Communities in Ancient Greek Historiography: the Case of Thucydides, In: Pan-Montojo, J., Pedersen, F.: Communities in European History: Representations, Jurisdictions, Conflicts, Edizioni Plus, str. 1-22
Xydopoulos, I.: (2007) The Thracian Image in Herodotus and the Rhetoric of Otherness, In: Thrace in the Graeco-Roman World, Institute for Greek and Roman Antiquity, National Hellenic Research Foundation, str. 693-697
Xydopoulos, I.: (2010) Macedonian and Southern Greeks: Sameness and Otherness from the Classical Period to the Roman Conquest, In: Macedeonian Identities Through Time, Thessaloniki, str. 53-74
Xydopoulos, I.: (2010) The Odrysian Kingdom after Philip II: Greek and Self Perception. Eirene, XLVI, str. 213-222
Цветкова, Ю.: (2008) ИСТОРИЯ НА ТРАКИЙСКИЯ ХЕРСОНЕС (от троянс ката войн а до времето на римското завоевание), Sofia
Кацароб, Г. И., Дечеб, Д.: (1949) Избори за старата история и география на Тракия и Македония, София
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html