Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Construction of a quantum finance model of option premia
Thesis title in Czech: Konstrukce kvantově finančního modelu ceny opcí
Thesis title in English: Construction of a quantum finance model of option premia
Key words: dynamika finančních trhů, akciové opce, forwardové úrokové sazby, kvantová teorie, kvantová teorie pole, Hamiltonovský přístup, Lagrangeovský přístup
English key words: financial markets dynamics, stock options, forward interest rates, quantum theory, quantum field theory, Hamiltonian approach, Lagrangian approach
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.06.2012
Date of assignment: 03.06.2012
Date and time of defence: 21.01.2014 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:03.01.2014
Date of proceeded defence: 21.01.2014
Reviewers: Mgr. Krenar Avdulaj, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BAAQUIE, B. (2004): "Quantum Finance," New York, Cambridge University Press
WEINBERG, S. (1995): "The Quantum Theory of Fields," New York, Cambridge University Press
Preliminary scope of work
V posledních dvaceti letech došlo k převratnému vývoji finančních trhů jak z hlediska objemů obchodů, tak i sofistikovanosti používaných nástrojů. Tato stále narůstající složitost tržní struktury s sebou nese potřebu pokročilých modelů ze strany účastníků trhu. Doposud převládájícím paradigmatem těchto modelů byla stochastická analýza, jakožto odvětví aplikované matematiky. V posledních několika letech ovšem se objevily snahy o využití čistě fyzikálních konceptů a metodologie, vytvářejíce tak nový obor ekonofyziky. Do jaké míry je tento nový přístup efektivní zůstává přesto otevřenou otázkou.
Ve své bakalářské práci se zaměřím na jeden podobor ekonofyziky, tzv. kvantové finance. Nejdříve nabídnu přehled jak stochastické analýzy, tak kvantových financí. Poté s pomocí aparátu kvantové teorie a kvantové teorie pole zkonstruuji model akciových opcí.
Preliminary scope of work in English
Last twenty years have seen a tremendous growth of the financial markets both in trading volumes and in sophistication of instruments. This ever-increasing complexity of the market structure necessitates use of mathematically advanced models from the side of market participants. So far, the prevalent paradigm for these models has been the stochastic analysis as a branch of applied mathematics. In the last few years however, there has been an influx of purely physical concepts and methodology, constituting nascent field of econophysics. To what extent this new approach is useful remains, however, an open question.
In my bachelor thesis I will focus on one subfield of econophysics, namely quantum finance. First, I will give an overview of both stochastic analysis and the new quantum finance paradigm. Then using the framework of quantum theory and quantum field theory I will construct a model of stock options.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html