Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj dokumentace a kontroly sterilizačních procesů ve zdravotnictví.
Thesis title in Czech: Vývoj dokumentace a kontroly sterilizačních procesů ve zdravotnictví.
Thesis title in English: The History of Documentation and Control of Sterilization Processes in Health Care
Key words: dokumentace, sterilizace, historie, elektronický dokumentační systém, centrální sterilizace
English key words: documentation, sterilization, history, electronic documentation system, central sterilization
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Iva Eislerová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.05.2012
Date of assignment: 24.10.2012
Date and time of defence: 10.02.2014 14:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:20.11.2013
Date of proceeded defence: 10.02.2014
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B01821)
Reviewers: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Dle platného opatření děkan fakulty.
References
DUDA.M. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, s.389.2000. ISBN 80-7169-642-0.
MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilzace a dezinfekce ve zdravotnictví. Praha: Grada, s.102. 1998. ISBN 80-7169-442-8.
MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz. Praha: Galén, s. NIEDERLE.B. Práce sestry na operačním sále. Praha: státní zdravotnické nakladatelství, s. 456. 1961. ISBN 08-088-65.
57. 2007. ISBN 978-80-7262-468.
ŠINDELÁŘ, Roman, Marie HARTMANOVÁ a Roman CHLÍBEK. Vojenská epidemiologie: Dezinfekce, sterilizace a dekontaminace. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2006. ISBN 80-85109-81-6.
Časopisecké publikace:
Sestra. Praha: Mladá fronta. ISSN 1210-0404.
Zentralsterilisation. DE-Wiesbaden, 1993. ISSN 0942-6086.
Citace informací, získaných na Internetu:
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-195-2005-sb-kterou-se-upravuji-podminky-predchazeni-vzniku-a-sireni-infekcnich-onemocneni-a-hygienicke-pozadavky-na-provoz-zdravotnickych-zarizeni-a-ustavu-socialni-pece
http://www.jojmedix.cz/
Preliminary scope of work
Teoretická část podává ucelené informace o vzniku prvního sterilizátoru, uvedení sterilizační technologie na trh v České Republice, o všem co obsahuje sterilizační proces, kontrolních mechanismů sterilizace, dokumentaci sterilizačního procesu, a možnosti, jakým způsobem dokumentaci provádět.
V empirické části jsou prezentovány výsledky zaměřené na teoretické znalosti personálu pracujícího na oddělení centrální sterilizace, používanou sterilizační technologii a používanou formu dokumentace, vzdělávání a zkušenosti sester pracujících na oddělení centrální sterilizace. Z výsledků je patrné, že elektronický dokumentační systém používají tři z pěti nemocnic, dále bylo zjištěno, že nejvíce používaná sterilizační technologie je parní sterilizace. Co se týká teoretických znalostí dotázaných, bylo zjištěno, že jsou na vysoké úrovni a celoživotnímu vzdělávání na oddělení centrální sterilizace se věnuje málo dotázaných a proto je potřeba v tomto směru více edukovat pracovníky na oddělení centrální sterilizace.
Preliminary scope of work in English
The theoretical part reports on development of the first sterilization device and on introduction of the sterilization technology on the market in the Czech Republic. The complete sterilization process and its checking mechanisms are described as well as the sterilization process documentation and the options how to perform it.
The results aimed to the theoretical knowledge of the Central sterization department staff are presented in the empiric part. The sterilization technology, the documentation form that is used and the education and experience of the nurses working at the Central sterilization department are shown further in this part. Comparing the results is clear that the electronic documentation system has been used by three out of five hospitals. There was find out that the most commonly used sterilization technology was the steam sterilization. Concerning the theoretical knowledge of the respondents, we find out that this is at a high level. A few respondents are engaged in the lifelong education at the Central sterilization department, hence, there should be more attention turned to this education of the staff.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html