Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Posouvání hranic v chápání pojmu/významu "populární kultura" jejími konzumenty (na příkladu ženského publika sledujícího televizní seriály pro celou rodinu)
Thesis title in Czech: Posouvání hranic v chápání pojmu/významu "populární kultura" jejími konzumenty (na příkladu ženského publika sledujícího televizní seriály pro celou rodinu)
Thesis title in English: Changes in understanding of conception !popular culture" by the users (example of women´s audience watching TV series "for the whole family" x
Key words: televizní seriály, populární kultura, ženské publikum, normalizace, každodennost
English key words: TV series, popular culture, women’s audience, „period of normalisation", every day life
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Šimon Dominik
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.05.2012
Date of assignment: 21.05.2012
Date and time of defence: 25.06.2012 00:00
Venue of defence: FSV Praha1.
Date of electronic submission:21.05.2012
Date of proceeded defence: 25.06.2012
Reviewers: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Barker, Ch., Slovník kulturálních studií, Praha: Nakladatelství Portál. 2006 ISBN 80-7367 -099-2

Bártlová, M., Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2003 ISBN 80-7106-345-2

Bednařík, P., Dominik Š., Nemocnice na kraji města na začátku 21.století - dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu. In: Jirák, J.- Köpplová, B., ed. Média dvacet let poté,1.vydání, Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-446-5

Bednařík, P., Reifová, I., Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009. In: Jirák, J. - Köpplová, B. - Kasl Kollmannová, D., ed. Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 149-158 . ISBN 978-80-7367-446-5.

Bednařík P., Reifová, I., Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1-4, ISBN 0036 – 5351


Bílek P., Činátlová B. Tesilová kavalérie, Příbram: Nakladatelství Pistorius a Olšanská. 2010 ISBN 978-80-87053-44-7

Česká televize na prahu třetího tisíciletí. Fakta a čísla. Praha : Česká televize, 1999
ISBN 80-85005-19-0

Eco U. .Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo. 2006 ISBN 80-7203-706-4

Edwards, T. , Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál. 2010 ISBN 978-80-7367-685-8
(Stevenson, N., Kulturní občanství- otázky konzumerismu, spotřeby a politiky)

Fiske J., Television Culture, London: Routledge. 2006. ISBN 978-0-415-03934-5

Foret M., Lapčík M., Orság P., Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ISBN: 978-80-244-2023-3

Havel V., O lidskou identitu. Rozmluvy. Praha: Nakladatelství Alexandra Tomského. 1990 ISBN 0 946352 04 6

Guins, R., Zaragoza O. Z., Popular Culture. A reader. London: SAGE publicatins. London.: Polity Press.1989 ISBN 0-7619-7472-0 * 978-0-7619-7472-7
(Morag Shiach: ‚The Popular‘. From : Discourses on Popular Culture: Class, Gender and History in Cultural Analysis, 1730 to the Present.

Hubatová- Vacková L., Říha C., Husákovo 3+1, Praha: VŠUP. 2007 ISBN 978-80-86863-21-4
(Cyril Říha: V čem je panelák kamarád. Kvantitativní ohledy kvalit české panelákové výstavby 70. let
Šárka Koukalová: Hromadná bytová výstavba 70. let v severních Čechách
Lada Hubatová- Vacková: Interiér panelového bytu: lidový sloh 70. let, jeho zrna i plevy)

Jirák, J. a kol. , Deset let v českých médiích, Praha: Nakladatelství Newton. Praha. 2005
ISBN 80-7178-925-9

Kolektiv autorů. Prvních deset let České televize. Praha:Česká televize. 2002.
ISBN 80-85005-37-9

Končelík J., Večera P., Orság P., Dějiny českých médií 20.století, Praha: Portál. 2010 ISBN 978-80-7367-698-8

Köpplová B., Wolák R., Česká média a česká společnost v 60.letech, Jihlava: Radioservis. 2008. ISBN 978-80-86212-94-4

Krákora a kol. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Praha: Nakladatelství Epocha. 2010 ISBN 978-80-7425-030-9
(Dokulil, M. Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně?)

Lindlof. T.R, Qualitative Communication Research Methods. Second Edition. London: Sage Publications. 2002. ISBN 978-0-7619-2494-4

MacQuail, D., Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-714-0

Mansfeldová Z., Tuček M., Současná česká společnost. Sociologické studie.
Sociologický ústav AV ČR. Praha. 2002 ISBN 80-7330-009-5
(Křížková A., Česká žena v práci a rodině posledního desetiletí)

Mencl V. a kol., Křižovatky 20.století. Světlá místa na bílá místa v nejnovějších dějinách. Praha: Naše Vojsko. 1990 ISBN 80-206-0180-5

Moc J., Seriály od A do Z. Lexikon českých seriálů, Praha: Česká televize v Edici ČT. 2009
ISBN 978-80-7404-036-8

Morley, D., Brudnson, Ch., The Nationwide televison studies. London: Routledge, 1999, ISBN 0-415-14879-0

Otáhal.M., Normalizace 1969-1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 2002 ISBN 80-7285-011-3

Otáhal M., Studenti a komunistická moc v českých zemích, Praha: Nakladatelství Dokořán. 2003 ISBN 80-86569-52-7

Otáhal,M. Opozice, moc, společnost 1969-1989.Příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1994. ISBN 80-85800-12-8

Otáhal M., Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Brno: Nakladatelství Doplněk. 1999 ISBN 80-7239-050-3

Radway,J., Reading the romance: women, patriarchy, and popular culture, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991, ISBN 0-8078-4349-0

Reifová I., Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. 2004. ISBN 80-7178-926

Růžička D., Major Zeman : propaganda nebo krimi, Praha: Práh. 2005 ISBN 80-7252-118-7

Smetana M., Televizní seriál a jeho paradoxy. Praha : ISV, 2000 ISBN 80-85866-60-9

Strauss A. , Corbinová J. , Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky zakotvené teorie. Sdružení Podané ruce. Brno: Nakladatelství Albert. Boskovice. 1999 ISBN 80-85834-60-X

Strinati D., An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge. 2004. pp. 1-33 ISBN 0-415-23500-6

Škápíková J., Houser J., Hofman I., Vzpomínáte? Takoví jsme byli: 70.léta. Praha: Nakladatelství XYZ. 2009 ISBN 978-80-87021-57-6

Tůma O., Vilímek T. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha. 2008 ISBN 978-80-7285-093-8
(Květa Jechová: Cesta k emancipaci. Postavení ženy v české společnosti 20.století. Pokus o vymezení problému )

Vaněk M., Mocní a bezmocní : politické elity a disent v období tzv. normalizace : interpretační studie životopisných interview. Praha : Prostor, 2006 ISBN 80-7260-161-XElektronické zdroje:

Česká televize (online). 2011. Dostupné z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/
Nova.cz (online). 2011. Dostupné z WWW: http://tv.nova.cz/
Prima (online). 2011. Dostupné z WWW: http://www.primatv.cz/Další zdroje:

soukromý archiv televizních seriálů
Zpráva z výzkumného projektu Dobové motivy sledování normalizačních seriálů pro předmět Výzkum médií. Aut.: Fišerová M., Křivka V., Stratilík O.

Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude zabývat studiem populární kultury na příkladu televizních seriálů prostřednictvím vybraného ženského publika sledující dané seriály v době normalizace a sledujícího současné seriály.
Cílem diplomové práce bude zjistit, k jakému posunu, změnám v oblasti chápaní pojmu/významu populární kultury došlo během časového období od normalizace po současnost. Jedná se o kvalitativní výzkum ženského publika prostřednictvím rozhovorů v tzv.focus groups.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with the study of popular culture for example, television series by research of the selected female audience pursuing series called series "for the whole family, watching the series at the time of normalization, and at the same time pursuing current series.
The aim of this thesis is to determine the movement, changes in the understanding of the concept / importance of popular culture occurred during the period of normalization to the present days. This is a qualitative research on female audience through the interviews in the focus groups.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html