Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Připravenost dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na zahájení povinné školní docházky
Thesis title in Czech: Připravenost dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na zahájení povinné školní docházky
Thesis title in English: Children Preparedness to Beginning of Compulsory Education from Social-cultural Handicapped Background
Key words: Socializace, sociokultruní znevýhodnění, rodina, Romové, předškolní vzdělávání, školní připravenost
English key words: Socialization, social and cultural disadvantage, family, Roma, preschool education, school readiness
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.05.2012
Date of assignment: 17.05.2012
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 22.06.2016
Date and time of defence: 07.09.2016 00:00
Date of electronic submission:14.07.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
Guidelines
Diplomová práce objasňuje problematikou dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí před vstupem do primárního vzdělávání z pohledu sociálněpedagogického. Popisuje vliv prostředí, ve kterém dítě žije, jeho rodinu, komunitu a životních podmínky ovlivňující jeho připravenost na vstup do základní školy.
Teoretická část se zabývá pojmy socializace, rodina, sociokulturní znevýhodnění, Romové, školní připravenost a jejich vzájemným vztahem. Popisuje současné metody používané pro posouzení školní zralosti a připravenosti na vstup do primárního vzdělávání dětí v ČR. Srovnává nejčastější institucionální formy přípravy na primární vzdělávání tj. mateřské školy, přípravné třídy a předškolní nízkoprahové kluby, které jsou dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí dostupné.
V praktické části se zaměřuje na zmapování běžného života dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin a zjiišťování míry zkušenosti s pojmy a činnostmi, jejichž znalost je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí primárního vzdělávání. Výzkum formou rozhovorů a pozorování zjišťuje, jaké zkušenosti děti v této oblasti mají ve věku 6 let, průběh a výsledek zápisu do I. třídy ZŠ, přijatá opatření a jejich dopad na rozvoj dítěte a jeho připravenost na dobré zvládnutí učiva základní školy.
References
1 BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2002 – 2008. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008. 369 s. ISBN 978-80-7315-170-6.
2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 212 s. ISBN 97880-251-1829-0.
3. GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1997. 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
4. GULOVÁ, L., et al. Edukace sociálně znevýhodněných žáků – romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. 354 s. ISBN 978-80-7315-163-8.
5. JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 220. ISBN 978-80-7367-269-0.9.
6. JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, s.60. ISBN 978-807-3676-445.
7.Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha : Themis, 2005. ISBN 80-7312-038-0

8. Jedlička, R., Koťa, J. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8

9. KALEJA, M. Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, PF, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7368-943-8.
10. KALEJA, M. Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti? In GULOVÁ, L., et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 212 s. ISBN 978-80-210-4724-2.
11. KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V., et al. Člověk – prostředí – výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. 199 s. ISBN 80-7315-004-2.
12. MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 182 s. ISBN 80-247-0870-1. 98
13. MŠMT. Vyhláška č.48/2005 [online]. Praha: 2012 – 07 – 23. [cit. 2012 – 10 - 21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/23289
14. MŠMT. Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí [online]. Praha: 2005, poslední aktualizace 15. 12. 2009 [cit. 2012 – 10 - 21]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/PDF/INtextkoncepcevcasnepece.pdf
15. NĚMEC, J. Včela má pilu aneb: přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 85 s. ISBN 80-210-3727-X.
16. OPRAVILOVÁ, E. Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. et al. Předškolní a primární pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 80-7178-585-7.
17. PŘINOSILOVÁ, L. Diagnostika školní zralosti a připravenosti pro školu v kontextu speciální pedagogiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008. 369 s. ISBN 978-807315-170-6.
18. RABIŇÁKOVÁ, D. Metodika práce s mládeží. In ŠIŠKOVÁ, T. et al. Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.
19. ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme – jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5.
20. ŠIKULOVÁ, R., et al. Společně to dokážeme: metodika pro učitele přípravných tříd. 1. vyd. Ústí n. L.: UJEP, 2011. 186 s. ISBN 978-80-7414-395-3.
21. ŠREJBEROVÁ, M. BP: Vliv sociálního prostředí na školní připravenost. Ústí nad Labem, PF UJEP, 2010. 73 s.
22. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
23. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.
24. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. 444 s. ISBN 80-7178-678-0.
25. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
26.VÝROST, J. & Slaměník, Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1428-8
27. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html