Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Štúdium elektrochemického chovania chinínu a cinchonidínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Thesis title in thesis language (Slovak): Štúdium elektrochemického chovania chinínu a cinchonidínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Thesis title in Czech: Studium elektrochemického chování chininu a cinchonidinu na bórem dopované diamantové elektrodě
Thesis title in English: Study of electrochemical behaviour of quinine and cinchonidine at boron doped diamond electrode
Key words: bórom dopovaná diamantová elektróda, cyklická voltampérometria, diferenčná pulzná voltampérometria, chinín, cinchonidín
English key words: boron doped diamond electrode, cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry, quinine, cinchonidine
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2012
Date of assignment: 19.03.2013
Date of electronic submission:30.05.2013
Date of submission of printed version:30.05.2013
Date of proceeded defence: 10.06.2013
Reviewers: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Elektrochemické metody mají velký potenciál pro studium vlastností a uplatnění supramolekulárních systémů v případech, kdy jejich strukturní jednotky (synthony) obsahují redoxní centrum Při spontánní samoskladbě synthonů za vzniku supramolekulárních systémů a dále jejich agregátů se uplatňují principy komplementarity jednotlivých částí supramolekuly a molekulární rozpoznání. K charakterizaci a studiu schopnosti samoskladby založené na nekovalentních mezimolekulových vazbách, obzvláště elektrostatických a koordinačních vazbách a slabých vazebných interakcích, jako jsou vodíkové vazby, interakce „host-guest“, interakce π-orbitalů (π -stacking) a Van der Wallsovy interakce lze s výhodou použít elektrochemické metody, obzvláště cyklickou voltametrii, AC voltametrii, electrochemickou impedanční spektroskopii a chronoamperometrii. Princip molekulárního rozpoznání je výhodný z hlediska zvýšení selektivity a citlivosti v elektroanalýze při konstrukci potenciometrických senzorů a vývoji a modifikaci elektrodových materiálů pro vsádková voltametrická měření a použití v elektrochemické detekci v průtokových metodách.
Cílem projektu je studium vytipovaných synthonů supramolekulárních systémů pomocí elektrochemických metod s využitím klasických a netradičních elektrodových materiálů a otestování jejich potenciálu pro chemickou modifikaci elektrod pro elektroanalýzu. Široká nabídka elektrodových materiálů zahrnuje klasické elektrodové materiály, jako je rtuť, zlato, skelný uhlík a uhlíkové pasty, ale i novější materiály na bázi pevných a pastových stříbrných amalgámů , uhlíkových past z mikrokuliček skelného uhlíku a uhlíkových nanotrubiček, „diamond-like“ uhlík či bórem dopovaný diamant. Materiály na bázi uhlíkových past jsou vhodnými adepty pro chemickou modifikaci díky snadnému přimíchání vytipovaného modifikátoru do pastovací kapaliny, zavedení funkčních skupin na elektrodový povrch se nově nabízí i u bórem dopovaného diamantu.
Práce bude realizována na Katedře analytické chemie v UNESCO laboratoři elektrochemie životního prostředí ve spolupráci s Katedrou organické chemie. K dispozici je moderní přistrojové vybavení, studentům je dále nabízena možnost zapojení do projektů řešených v rámci spolupráce s předními vědeckými pracovišti u nás i ve světě. Projekt je možno rozšířit do diplomové práce/disertační práce.Zájemci prosím kontaktujte RNDr. Karolinu Peckovou, Ph.D., email:kpeckova@natur.cuni.cz, místnost 102 na KACH.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html