Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward
Thesis title in Czech: Budoucnost dlouhodobé péče v České republice
Thesis title in English: Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward
Key words: long-term care, Czech Republic, expenditures, projection, population ageing
English key words: long-term care, Czech Republic, expenditures, projection, population ageing
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: PhDr. Kateřina Pavloková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.05.2012
Date of assignment: 12.05.2012
Date and time of defence: 17.06.2013 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:15.05.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Reviewers: Mgr. Michal Lebovič
 
 
 
References
OECD (2006), „Projecting OECD Health and Long-Term Care Expenditures: What Are the Main Drivers?“, OECD Economics Department Working Papers, No. 477, OECD Publishing
EUROPEAN COMISSION, ECONOMIC POLICY COMMITTEE. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. 2011. ISBN 978-92-79-19298-2.
DE MEIJER, Claudine, Marc KOOPMANSCHAP, Teresa Bago D? UVA a Eddy VAN DOORSLAER. Determinants of long-term care spending: Age, time to death or disability?. Journal of Health Economics. 2011, 30 (2), p. 425-438. ISSN 01676296. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2010.12.010. Retrieved from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167629611000063
CHAWLA, Mukesh, Gordon BETCHERMAN a Arup BANERJI. From red to gray: the "third transition" of aging populations in Eastern Europe and the former Soviet Union [online]. Washington D.C.: World Bank, c2007. 271 p. ISBN 08-213-7130-4.
MADGE, Alan. Long term aged care: expenditure trends and projections [online]. Belconnen, ACT: Productivity Commission, 2000. ISBN 17-403-7021-X.
Preliminary scope of work
Ve své práci se zaměřím na budoucí vývoj výše veřejných výdajů na dlouhodobou péči v České republice. Dlouhodobá péče zahrnuje zdravotní a sociální služby jedincům, kteří jsou nesoběstační ve vykonávání aktivit každodenního života. Tato nesoběstačnost může být způsobena špatným zdravotním či mentálním stavem. Péče je považována za dlouhodobou, pokud je nutné ji poskytovat alespoň šest měsíců. Obecně se očekává, že výdaje na dlouhodobou péči v České republice porostou kvůli demografickému stárnutí obyvatelstva.
V práci budu modelovat budoucí úroveň spotřeby dlouhodobé péče s ohledem na demografický vývoj v České republice. Na základě úrovně spotřeby dlouhodobé péče poté odhadnu celkové budoucí veřejné výdaje na dlouhodobou péči.
K modelování využiji data poskytnutá Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Očekávaná struktura práce:
1. Úvod
2. Očekávaný demografický vývoj
3. Modelování vývoje dlouhodobé péče
4. Závěr
Preliminary scope of work in English
In my BA thesis, I intend to focus on the future development of public expenditures on long-term care in the Czech Republic. Long-term care includes both medical and social services to people with limited ability to perform activities of daily living due to physical or mental disorders. Care is considered to be long-term if it is provided over a period of six months or more. The expenditures on long-term care in the Czech Republic are generally expected to rise due to demographic ageing of the population.
I am going to model the volume of long-term care consumed in the future with respect to expected demographic development. Based on the volume of care consumed, I will estimate the level of overall future public expenditures on long-term care.
I will use data provided by the Ministry of Health of the Czech Republic for modelling.
Expected structure:
1. Introduction
2. Demographic Development Expectations
3. Modelling Long-Term Care
4. Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html