Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Patentové informace a jejich analýza
Thesis title in Czech: Patentové informace a jejich analýza
Thesis title in English: Patent searching and analysis
Key words: patentové informace, patentové rešerše, inovace, patentové systémy, patentové databáze, competitive intelligence
English key words: patent information, patent searching, innovation, patent system, patent databases, competitive intelligence
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.05.2012
Date of assignment: 11.05.2012
Confirmed by Study dept. on: 09.07.2013
Date and time of defence: 16.09.2013 00:00
Date of electronic submission:09.08.2013
Date of submission of printed version:09.08.2013
Date of proceeded defence: 16.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popisně a základně analyticky poskytnout pohled na problematiku patentových informací a významu jejich analýz s ohledem na typologii uplatnění.
Předběžná osnova:
1. Úvod do problematiky duševního vlastnictví s důrazem na průmyslové vlastnictví
2. Patentové informace
3. Patentové informace a jejich význam pro inovační potenciál instituce a společnosti
4. Vyhledávací a analytické metody práce s patentovými dokumenty a informacemi
5. Typologie patentových rešerší
6. Competitive intelligence a patentove informacni systemy
7. Případové úlohy
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
LOPEZOVÁ, L., PAPÍK, R. Vyhledávání informací IV : vyhledávání speciálních druhů dokumentů - patentových informací a ochranných známek. Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2003, roč. 14, č. 2. 106-114 s. Dostupné z WWW: < http://knihovna.nkp.cz/NKKR0302/0302106.html >. ISSN 1214-0678.
PIČMAN, Dobroslav. Patentové informace na internetu. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004, 123 s. ISBN80-7282-041-9.
PIČMAN, Dobroslav. Patentové informace a známkové rešerše. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2009, 182 s. ISBN 978-80-86855-44-8.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html