Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Téma manipulace v literatuře
Thesis title in Czech: Téma manipulace v literatuře
Thesis title in English: Manipulation in Literature
Key words: dialog, Dostojevskij, manipulace, manipulátor, oběť, typ já a ono, typ já a ty, zobrazení manipulace
English key words: dialog, Dostojevskij, manipulation, manipulator, representation of manipulation, the I and the It type, the I and the You type, victim
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.05.2012
Date of assignment: 07.05.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 22.05.2012
Date and time of defence: 03.02.2014 09:30
Date of electronic submission:09.12.2013
Date of proceeded defence: 03.02.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomantka se seznámí s odbornou literaturou týkající se problematiky literární postavy, s přístupy k manipulaci a jejími typy, zejména z hlediska chování a komunikace. Ve vybraných českých prozaických dílech 20. století poté komplexně analyzuje postavu manipulátora. Dále se zaměří na vztah manipulátora a manipulovaného, charakterizuje rovněž kontext dobového chápání vybraných románů (co všechno měla a mohla postava manipulátora ztělesňovat zejména v Poláčkových a Řezáčových dílech). Na závěr srovná jednotlivé postavy manipulátorů a pokusí se určit obecnou strategii a funkci manipulátora v zobrazeném světě příběhu.
References
Fuks, L.: Spalovač mrtvol, ed. M. Pohorský, Praha, Odeon 2003.
Lustig, A.: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, ed. M. Bauer, Zvole u Prahy, Šťastný 2003.
Olbracht, I.: Žalář nejtemnější, ed. R. Havel, Praha, Československý spisovatel 1973.
Poláček, K.: Dům na předměstí, ed. Z. Trochová, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1994.
Poláček, K.: Hlavní přelíčení, ed. Z. Trochová, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997.
Řezáč, V.: Černé světlo. Svědek, ed. J. Víšková, Praha, Československý spisovatel 1988.

Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy. Praha, Filosofia 2000.
Bachtin, M. M.: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.
Bauer, M.: Ani zapomenout, ani odpustit. In Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (2003).
Bauer, M.: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Tvar 1997, č. 8.
Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno, Host 2003.
Edmüller, A. – Wilhelm, T.: Nenechte sebou manipulovat. Praha, Grada 2003.
Erban, V.: Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Praha, Malá Skála 2010.
Fořt, B.: Literární postava. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2008.
Foucault, M.: Psychologie a duševní nemoc. Praha, Dauphin 1999.
Ginzburgová, L.: Psychologická próza. Praha, Odeon 1982.
Götz, F.: Václav Řezáč. Praha, Československý spisovatel 1957.
Hájková, A.: Komika jako nástroj kritiky maloměšťáctví v díle Karla Poláčka. Praha, Academia 1985.
Haman, A.: Arnošt Lustig. Jinočany, H & H 1995.
Havel, V.: Eseje a jiné texty z let 1970-1989. Spisy sv. 4. Praha, Torst 1999.
Hirschová, M.: Pragmatika v češtině. Olomouc, Univerzita Palackého 2006.
Hodrová, D. a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001.
Holý, J.: Možnosti interpretace: česká, polská a slovenská literatura 20. století. Praha, Periplum 2002.
Holý, J.: Václav Řezáč, jeho dílo a román Rozhraní, Český jazyk a literatura 51, 2000/2001, č. 9/10.
Holý, J.(ed.): Holokaust – Šoa – Zagłada: v české, slovenské a polské literatuře. Praha, Karolinum 2007.
Chatman, S.: Dohodnuté termíny: rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc, Univerzita Palackého 2000.
Chatman, S.: Příběh a diskurz: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host 2008.
Jannidis, F.: Character. In Hühn, P. et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg, Hamburg University Press. http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Character.
Jungmann, M.: Doslov. In Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (2003).
Klemperer, V.: Jazyk třetí říše. Jinočany, H&H 2003.
Kořínková, D.: Motivická výstavba Fuksova Spalovače mrtvol, ČL 1977, s. 531.
Kovalčík, A.: Tvář a maska. Postavy Ladislava Fukse. Jinočany, H & H 2006.
Kristek, J.: K Poláčkovu Domu na předměstí. NŘ 1955, s. 1201.
Kubíček, T.: Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.
Kvasničková, L.: Postavy ve vybraných románech české psychologické prózy 30. a počátku 40. let 20. století. Praha, PedF UK 2007. (diplomová práce)
Lopatka, J. (ed.): Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním: záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka. Rychnov nad Kněžnou, Obratník 1992.
Machová, S. – Šamalová, M.: Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ, FedF UK 2007.
Machová, S. – Švehlová, M.: Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha, FedF UK 2001.
Markova, L.: Vývoj próz Arnošta Lustiga. Praha, PedF UK 2010. (diplomová práce)
Merhaut, L.: Blahoslavené metody a postupy Ladislava Fukse, LitN 1994, č. 44, s. 7.
Merhaut, L.: Nelehká cesta za poznáním zla, ČL 1989, s. 398.
Mohyla, O.: Doslov. In Žalář nejtemnější. Praha, Československý spisovatel 1973.
Moldanová, D.: Doslov. In Černé světlo. Svědek (1988).
Nazare-Aga, I.: Láska a manipulace. Praha, Portál 2003.
Nazare-Aga, I.: Nenechte sebou manipulovat. Praha, Portál 2005.
Nietzsche, F.: Duševní aristokratismus. Olomouc, Votobia 1993.
Opelík, J.: Nenáviděné řemeslo. Praha, Československý spisovatel 1969.
Opelík, J.: Olbrachtův „vídeňský“ román: Žalář nejtemnější. In Milované řemeslo. Praha, Torst 2000.
Opelík, J.: Předmluva. In Černé světlo (1961).
Peterka, R.: Proměny románové poetiky Václava Řezáče. Praha, PedF UK 2010. (diplomová práce)
Píša, A. M.: Ivan Olbracht. Praha, Československý spisovatel 1982.
Píša, A. M.: Zlo ve světle. In Stopami prózy. Praha, Československý spisovatel 1964.
Pochop, Z.: Fuksova parabola zla, Orientace 1970, č. 5.
Poláček, K.: Žurnalistický slovník. Praha, Fr. Borový 1934.
Praško, J.: Poruchy osobnosti. Praha, Portál 2009.
Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol. Praha, Oikoymenh 1993.
Rimmon-Kenan, S.: Poetika vyprávění. Brno, Host 2001.
Řezáč, J.: Doslov. In Dům na předměstí (1955, 1958).
Sokol, J.: Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha, Portál 2002.
Stanzel, F.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988.
Strohsová, E.: Doslov. In Hlavní přelíčení. Praha, Československý spisovatel 1969.
Uspenskij, B. A.: Poetika kompozice. Brno, Host 2008.
Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha, Portál 2008.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html