Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Intenzivní péče z pohledu laické veřejnosti
Thesis title in Czech: Intenzivní péče z pohledu laické veřejnosti
Thesis title in English: Intensive care from perspective of the lay public
Key words: intenzivní péče, laická veřejnost, informační leták, pracovníci ve zdravotnictví, edukace, ošetřovatelská péče
English key words: intensive care, lay public, information leaflet, health care workers, education, nursing care
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Monika Sojková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.04.2012
Date of assignment: 29.10.2012
Date and time of defence: 12.06.2013 15:30
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4
Date of electronic submission:21.04.2013
Date of proceeded defence: 12.06.2013
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: Mgr. Iveta Lišková
 
 
 
References
ŠEVČÍK, P.; ČERNÝ, V.; VÍTOVEC, J. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-042-8.
KASAL, E. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0556-2.
ZADÁK, Z.; HAVEL, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-2099-9.
KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretická a empirická. Teoretická část diplomové práce se zabývá základním významem pojmu intenzivní péče - jejím rozdělením, historií, popisem intenzivního pracoviště a zdravotnického personálu působícího na pracovištích intenzivní péče (vzdělání, kompetence). Dále pojednává o nemocném v intenzivní péči a jeho potřebách. V empirické části je cílem zjistit znalosti u české laické veřejnosti a postoj, který zaujímá k intenzivní péči, její zkušenosti s intenzivní péčí v roli pacienta nebo osoby blízké nemocného. Metodikou diplomové práce je průzkumné šetření pomocí dotazníků mezi respondenty laické veřejnosti.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis has two parts: Theoretical and Empirical.
The Theoretical Part explains the basic meaning of the expression Intensive Care, the types of Intensive Care, its history and a description of an intensive care workplace and the health personnel working in Intensive Care (their education and competencies). The thesis also deals with patients in Intensive Care and their needs.
The objective of the Empirical Part is to ascertain the Czech general public knowledge and attitudes towards Intensive Care, their experience with Intensive Care as a patient or a person close to the patient. The methodology of the Empirical Part consists in a survey using questionnaires among Czech general public.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html