Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Tématicko apercepční test u uživatelů drog
Thesis title in Czech: Tématicko apercepční test u uživatelů drog
Thesis title in English: Thematic Apperception test in drug users
Key words: TAT, SCORS, nealkoholové drogy, syndrom závislosti, problémové užívání drog
English key words: TAT, SCORS, non-alcoholic drugs, substance dependence, problem drug use
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: PhDr. Petr Goldmann
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.04.2012
Date of assignment: 23.04.2012
Date and time of defence: 28.05.2012 10:00
Venue of defence: Praha, Pedf UK
Date of electronic submission:27.04.2012
Date of proceeded defence: 28.05.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Rozsah odpovídá zadáním KPSY.
References
ARONOW, E., WEISS, K.A., REZNIKOFF, M. (2001). A practival guide to the thematic apperception test. The TAT in clinival practise. Philadeplphia, PA: Brunner-Routledge.
BELLAK, L. (1959). The Thematic Apperception Test in Clinical Use. In Abt, L. E. Bellak, L. (Eds.), Projective Psychology: Clinical Approaches to the Total Personality. 1. Edition. New York: Alfred A. Knopf, p. 185-229.
JENKINS, S. R. (ed.) A Handbook of Clinical Scoring Systems for Thematic Apperceptive Techniques. New York: Lawrence Erlbaum Associates, Tyalor & Francis Group, 2008.
KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003a. 319 s. ISBN: 80-86734-05-6.
MURRAY, H.A. and the Staff the Harvard Psychological Clinic. (1971). Thematic Apperception Test-Manual. Cambridge, Massachuttes, London, England: Harvard University Press.
WESTEN, D. (1991). Clinical assesment of object relations using the TAT. Journal of Personality Assesment, 56, s. 56-74.
WESTEN, D. (1991) SCORS - manual for training
Preliminary scope of work
Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Předmětem diplomové práce je zjištění specifik použití TAT u uživatelů drog. Tato budou zjišťována srovnáním s výsledky kontrolní skupiny. Nástrojem analýzy TAT příběhů bude Westenův skórovací systém SCORS, který je zaměřen na zjišťování úrovně sociální kognice a objektních vztahů. Zejména rané interpersonální vztahy spolu se vztahy intrapersonálními jsou vyzdvihovány nejen v teoriích vzniku a udržování závislosti, ale v rámci příčin závislosti o nich uvažují i samotní uživatelé drog. Zabývání se úrovní sociálních vztahů u uživatelů drog je tedy tématem relevantním.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html