Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou kontuze ramenního kloubu a paže
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou kontuze ramenního kloubu a paže
Thesis title in English: Case study of physiohterapeutic care of patient with constusion of shoulder joint and arm
Key words: kazuistika, ramenní kloub
English key words: case study, shoulder joint
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: Mgr. Hana Žáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2012
Date of assignment: 29.03.2012
Date and time of defence: 23.05.2012 00:00
Date of electronic submission:03.05.2012
Date of submission of printed version:27.04.2012
Date of proceeded defence: 23.05.2012
Reviewers: Mgr. Petra Reckziegelová
 
 
 
References
1) Anatomy of The Shoulder. www.ourhealthnetwork.com. [online]. [cit. 2012-03-17]. Dostupné z WWW: <http://
www.ourhealthnetwork.com/UserFiles/Image/Shoulder_Anatomy_Pict.gif>
2) BARTONÍČEK, J. a HEŘT, J. Základy klinické anatomie pohybového aparátu.1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004, 256 s. ISBN 80-7345-017-8.
3) BERNACIKOVÁ, M.; KALICHOVÁ, M.; BERÁNKOVÁ, L. Základy sportovní kineziologie. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
[online]. [cit. 2012-03-12]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/
pohyby_v_kloubech.html>
4) CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 396 s. ISBN 80-7169-341-3.
5) Cole, W.J. We love shoulder www.knowpain.com [online]. [cit. 2012-03-17]. Dostupné z WWW: <http://knowpain.com/2011/04/shoulder-
pain/>
6) COLLINS, R. Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. 2. české vyd. Praha: Grada, 2007, 578 s. ISBN 978-80-247-0897-3.
7) ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, 497.s. ISBN 80-7169-970-5.
8) DIVIZIA, C. Reklamní fotografie - Lékařské rentgenové zobrazování z ramene, používané v radiologii kostry kostí Royalty Free
fotografií [online]. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z WWW: <http://cz.123rf.com/photo_4779520_la-kaa-ska-rentgenova-zobrazova-na-z-
ramene-poua-a-vana-v-radiologii-kostry-kosta.html>
9) DOSKOČIL, M. Systematická, topografická a klinická anatomie ii. Pohybový aparát končetin. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 179
s. ISBN 80-7184-110-2.
10) DUNGL, P. aj. Ortopedie. Praha: Grada, 2005. 1280s. ISBN 80-247-0550-8.
11) DYLEVSKÝ, I. Kineziologie. Praha: Alberta, 1994, 208 s. ISBN 80-85792-08-7.
12) GROSS, J. M., FETTO, J., SUPNICK, E. R. Vyšetření pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.
13) HAWKINS RJ, KENNEDY JC. Impingement syndrome in athletes. Am J Sports Med 1980;8:151-8 . http://www.shoulderdoc.co.uk/
[online]. [cit. 2012-03-22]. Dostupné z WWW: <http://www.shoulderdoc.co.uk/article.asp?article=977>
14) HOLUBÁŘOVÁ, J. a PAVLŮ, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
nakladatelství Karolinum, 2007, 116 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-802-4612-942.
15) JANDA, V. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.
16) JANURA, M. et. al. Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2004, č.1, s. 33-39.
ISSN 1803-6597.
17) JEBAVÁ, Z. Míčkujeme pro zdraví, BELLIS 1997, Stará Paka, 15 s.
18) KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi.1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
19) KŘUPAŘ, V.; BRTKOVÁ, J. Syndrom bolestivého ramene. Praha : Apotex, 2001, 101 s.
20) LEWIT, K.:Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Nakladatelství J.A. Barth Verlag, Huthig GmbH Heidel ve spol. s českou
lék. Spol. J. E. Purkyně 1996 ISBN – 3-335-00401-9.
21) MAREK, J a SKŘEHOT, P. Základy aplikované ergonomie. Vyd. 1. Praha: VÚBP, 2009, 118 s. Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-58-6
(BROž.)
22) NETTER, F. H. Netterův anatomický atlas člověka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 640 s. ISBN 978-802-5122-488.
23) NIEL-ASHER, S. Frozen shoulder problems diagnosis. www.frozenshoulder.com. [online]. [cit. 2012-03-17]. Dostupné z WWW: <
http://www.frozenshoulder.com/img/yd_graphic02.jpg>
24) NOVOTNÝ, J a kol.: Limitující faktory pohybové činnosti http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/index.html.
[online]. [cit. 2012-03-22]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/02-limit.html>
25) NOVOTNÝ, J a kol.: Tajping Kapitoly sportovní medicíny http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny-staly/index1.php
[online]. [cit. 2012-03-22]. Dostupné z WWW: <http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny-staly/index1.php>
26) PAUČEK, B. Využití zobrazovacích metod při vyšetření ramene. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2004, č.1, ISSN 1803-6597.
27) PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 1.
vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002, 239 s. ISBN 80-720-4266-1.
28) PODĚBRADSKÝ, J.a VAŘEKA, I. Fyzikální terapie: diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998, 264 s. ISBN
80-716-9661-7.
29) PODŠKUBKA, A.: Impingement syndrom a bolesti ramenního kloubu u sportovců. Acta chir, ortop. et traumatol. Čechoslov. 66,1999,
s. 105-107
30) PRESTON M. WOLIN, MD; JOYCE A. TARBET, MD: Rotator Cuff Injury: Addressing Overhead Overuse. THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE -
VOL 25 - NO. 6 - JUNE 97, 00913847.
31) PŘIKRYL, P. Bolesti ramenního kloubu. MEDICÍNA 278 PRO PRAXI. [online]. [cit. 2012-03-12]. Dostupné z WWW: <http://
www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/06/11.pdf>
32) RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, c2002, 256 s. ISBN
80-247-0237-1.
33) SEBERA, M. Rizikové faktory sedavého životního stylu Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. 2007. [online]
[cit. 2012-12-3] Dostupné z: www. <http://is.muni.cz/el/1433/test/s_zakazky/ode08/020-sebera/pages/kapitola6.html.>
34) ŠAJTEROVÁ, Z. , KOPCOVÁ J. Rehabilitácia pacientov po artroskopii plecového kĺbu. Rehabilitacia. 2006, Sv. 43., 4. ISSN
0375-0922.
35) ŠKAPÍK M a kol.: Využití balneoterapie ve vnitrním lékarství, Grada Publishing, Praha 1994; 128-132.
36) TRNAVSKÝ, K.; SEDLÁČKOVÁ, M. et al. Syndrom bolestivého ramene.1. vyd. Praha: Galén, 2002, 149 s. ISBN 80-7262-170-X.
37) VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997, 267 s. ISBN 80-7169-265-5.
38) WHEELESS, Clifford R. Wheeless' Textbook of Orthopaedics [online]. [cit. 2012-18-03]. Shoulder: Physical Exam. Dostupné z WWW:
<http://www.wheelessonline.com/ortho/shoulder_physical_exam>
39) ZÁHORA, R. Anatomická stavba ramenního pletence. WWW.RAMENO.CZ. [online]. [cit. 2012-03-12]. Dostupné z WWW: <http://
www.rameno.cz/toppage5.htm>
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky nastínit problematiku poranění ramenního kloubu a s tím související problémy, včetně metod léčení a následné terapie.
Praktická část je věnována kazuistice pacienta po úrazu levého ramenního kloubu následkem pádu, jeho léčbě a rehabilitačnímu procesu.
Preliminary scope of work in English
Primary objective of this thesis is to theoretically pose question about injury of the shoulder girdle including methods of treatment and resulting therapy.
Practical part is dedicated to the casuistry of the patient after injury of the left shoulder point caused by a fall its treatment and rehabilitation process.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html