Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kondiční příprava florbalového brankáře
Thesis title in Czech: Kondiční příprava florbalového brankáře
Thesis title in English: Floorball goalkeeper conditioning
Key words: Sporttester, srdeční frekvence, komponenty zatížení
English key words: Sporttester, heart rate, physical load components
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: PhDr. Jan Křiček, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.03.2012
Date of assignment: 01.03.2012
Date and time of defence: 20.09.2012 00:00
Venue of defence: KSH
Date of electronic submission:04.09.2012
Date of submission of printed version:06.09.2012
Date of proceeded defence: 20.09.2012
Opponents: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. rešerše odb. literatury a zdrojů
2. stanovení cílů, úkolů a výběr prac. postupů
3. praktický a teoretický sběr dat
4. vyhodnocení výsledků
References
1. BEDŘICH, L. Fotbal – rituální hra moderní doby. MU Brno, 2006. ISBN 80-210-3927-2.
2. BUKAČ, L., DOVALIL, J. Lední hokej – trénink herní dokonalosti. Praha: Olympia, 1990.
3. BUNC, V., TEPLÝ, Z. Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. ČLČ, 1989.
4. CACEK, J., BUBNÍKOVÁ, H., LAJKEB, P., MICHÁLEK, J. Trénink jádra. Atletika, 2008.
5. CRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 2. stupně (pro vrcholové trenéry. Přel. F. Zlesák a kol. Olomouc: UP Olomouc, 2002.
6. ČELIKOVSKÝ, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1979.
7. ČELIKOVSKÝ, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23248-5.
8. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.
ISBN 80-7033-760-5.
9. DOVALIL, J. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 80-2461-404-9.
10. DOVALIL, J. Sportovní trénink /Lexikon základních pojmů/. Praha: Karolinum, 1992.
11. FETTER, V. a kol. Antropologie. Praha: Academia 1967.
12. HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. a kol. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností. Bratia Sabovci, s.r.o., Zvolen, 2010. ISBN 978-80-8083-950-5.
13. HELLER, J. Diagnostika anaerobního výkonu a anaerobní kapacity pomocí "all-out" testů. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: UK, 1995.
14. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-875-1.
15. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991.
ISBN 80-7033-099-6.
16. JARKOVSKÁ, J., JARKOVSKÁ M. Posilování s náčiním, 306krát jinak. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2535-2.
17. KAČANI, L., HORSKÝ, L. Trening vo fotbale. Šport slovenské tělovýchovné vydavaťelstvo, Bratislava 1998.
18. KAZDA, D. Testování výkonnosti hráčů ledního hokeje. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2010.
19. KOHLÍKOVÁ, E. Fyziologie člověka. Studijní materiály pro kombinované studium TVS. UK, FTVS, KFB, 2007.
20. KRIŠTOFIČ, J. Kondiční trénink, 207 cvičení s medicinbaly, expandéry a aerobary. Grada: 2007. ISBN 978-80-247-2197-2.
21. LEHNERT, M., a kol. Trénink kondice ve sportu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2614-3.
22. LEHNERT, M., NOVOSAD, J., NEULS, F. Základy sportovního tréninku I. Olomouc: HANEX, 2001.
23. MÁČEK, M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1988.
24. MEŠKO, D., KOMANDEL, L. a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. Bratislava: Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2005. ISBN 80–969446–4–9.
25. MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.
26. MICHALEC, T. Intenzita zatížení při utkání v plážovém volejbale. Diplomová práce. Olomouc: P, FTK, 2008.
27. MORAVEC, R. et al. Teória a didaktika športu. Bratislava: FTVŠ, 2004. ISBN 80-89075-22-3.
28. MYSLIVEČEK, J. Základní fyziologické principy. Praha: ČVUT 2002.
ISBN 80-01-02449-0.
29. NEUMANN, G., PFŰTZNER, A., HOTTENTROTT, K. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada, 2005. ISBN. 80-247-947-3.
30. NEUMANN, G., PFŰTZNER, A., HOTTENTROTT, K. Alles unter kontrolle, Ausdauertraining. Aachen. Meyer & Meyer, 1992.
31. PAAVILAINEN, A. Special situations and goalkeeping. IFF, 2008.
32. PAVEL, O. Proč mám rád sport. Veduta, 2009. ISBN 978-80-86438-27-6.
33. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004 (2. vydání 2008). ISBN 978-80-247-2643-4.
34. PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1. vyd. Grada: Praha, 2010.
ISBN 978-80-247-2118-7.
35. POLÁŠEK, R. Intenzita zatížení hráče florbalu v utkání (případová studie). Bakalářská práce. Ostrava: OU, PF, KTVS, 2012.
36. SAMOHÝL, M. Automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů. Bakalářská práce. Zlín: UTB, FAI, 2007.
37. SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobic. Grada: Praha, 2007.
ISBN 978-80-247-1746-3.
38. SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobik – kompletní průvodce. Grada: Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.
39. STACKEOVÁ, D. Fitness, Metodika cvičení ve fitness centrech. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0840-5.
40. SYNEK, M., SEDLÁ, H., VÁVROVÁ, H. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. VŠE, FPH 2002.
41. TÁBORSKÝ, F. a kol. Základy teorie sportovních her. Praha: UK FTVS, 2007. ISBN 80-86317-48-X.
42. TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. 5. vyd. Praha: Arsci, 2006.
43. TOKMAKIDI, S.P., LEGER, L. Comparison of mathematically determined blood lactate and heart rate 'threshold' points and relationship with performance. Eur J Appl Physiol, 1992.
44. VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“ UEFA licence. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. ISBN 80-7033-921-7.
45. Wolf, M. Torhütertraining. Fachleiter Unihockey, 2006.
Preliminary scope of work
- v kontextu cíle diplomové práce provést rešeršní práci z dostupné literatury
- sestavit testovaný soubor
- podrobit soubor zátěžovému testu pro stanovení SFmax
- změřit zatížení souboru během zápasu sporttesterem
- vyhodnocení naměřených dat
- určení efektivních parametrů zatížení pro jednotlivé typy kondičního tréninku
- sestavení zásobníku cviků v kontextu tréninku brankáře
- sestavit šablonu, podle které lze vytvořit variabilní množinu kondičních tréninků
- ověření platnosti práce na základě konzultace s kondičními trenéry
Preliminary scope of work in English
- finding components
- findings goalkeeper specific performance of the game
- theoretical and practical survey

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html